یافته های علمی

عنوان: بررسی تاثیر سطوح مختلف ابر جاذب A200 بر نفوذ آب به خاک در شرایط مزرعه ای
Name: Investigating The Effect Of Different Levels Of A200 Super Absorbent Application On Soil Water Infiltration In Field Condition
نویسندگان: مهدی ذاکری نیا، مهدی کریمی فر، صالح مهموم سالکوبه
Authors: M. Zakerinia, M. karimifar, S. Mahmoom Salkobeh
کلمات کلیدی: ابر جاذب َ200, نفوذ تجمعی، سرعت نفوذ نهایی
Keywords: A200 Super Absorbent, Cumulating Infiltration, Final Infiltration Rate.
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

505 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان