یافته های علمی

عنوان: اثرات استفاده از پربیوتیک، پروبیوتیک و مخلوطی از آنها بر فراسنجه های ایمنی و شاخص های استخوانی تخم مرغ های تخم گذار در طی دوره تولک بری
Title: Effect of Prebiotic, probiotic and their mixture on Immune Response and Bone Parameters of Molted Laying Hens
نویسندگان: بهروز دستار، تقی قورچی، فتح الله بلداجی، علی خسروی
Authors: Behrouz Dastar, Taghi Ghoorchi, Fathollah Boldaji, Ali Khosravi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 28-296-90
Finding Source: Research report No 90-296-28
واژگان کلیدی: پروبیوتیک، پربیوتیک، سینبیوتیک، تولک بری، مرغ تخم گذار
Keywords: Probiotic, Prebiotic, Synbiotic, Molting, Egg layer
دانلود Download

عنوان: بررسی امکان تولید فرآورده پروبیوتیک تخمیری و تاثیر آن در مقایسه با پری بیوتیک بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی
Title: The production possibility of fermentation probiotic and its effect in comparison of prebiotic on growth performance of broiler chikens
نویسندگان: بهروز دستار، مرتضی خمیری، امید عشایری زاده، امین عشایری زاده، جواد محمدی
Authors: Behrouz Dastar, Mortheza Khomeiri, Omid Ashayerizadeh, Amin Ashayerizadeh, Javad Mohammadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 26-296-90
Finding Source: Research report No: 90-296-26
واژه های کلیدی: جوجه گوشتی، پروبیوتیک تخمیری، موفولوژی روده، ضایعات طیور
Keywords: Broiler chickens, Fermented probiotic, Intestinal morphology, poultry waste
دانلود Download
عنوان: تاثیر کنجاله کلزای تخمیر شده بر صفات تولیدی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
Title: Effect of fermented rapeseed meal on production characteristics and gastrointestinal microflora population of broiler chickens
نویسندگان: بهروز دستار، امین عشایری زاده
Authors: Behrouz Dastar, Amin Ashayerizadeh
منبع یافته: طرح تحقیقات به شماره شناسه 46-306-91
Finding Source: Research report No:91-306-46
کلمات کلیدی: کنجاله کلزا، تخمیر، گلوکوزینولات، عملکرد، جوجه گوشتی
Keywords: Rapaseed meal, fermentation, Glucosinolate, Performance, Broiler
دانلود Download

 

566 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان