یافته های علمی

عنوان: جزء بندی آهن خاک و رابطه آن با جذب آهن توسط سویا در تعدادی از خاک های لسی استان گلستان
Title: Soil Iron fractionation and their relationship to Iron uptake by soybean in some loassial soils of Golestan province
نویسندگان: اسماعیل دردی پور، غلامرضا نوده شریفی
Authors: Esmael Dordipour, Gholamreza Nodeh sharifi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 70-314-92
Finding source: Research No. 92-314-70
کلمات کلیدی: زیست فراهمی، شکل های شیمیایی آهن، عصاره گیری دنباله ای، DTPA ، سویا
Keywords: Bioavailibility, chemical forms of iron, sequential extraction, DTPA, Soybean
دانلود Download

عنوان: بررسی آزادسازی آمونیوم غیر تبادلی در سری های مختلف خاک های استان گلستان
Title: Non-exchangeable ammonium release from different soil series in golestan province
نویسندگان: اسماعیل دردی پور، صفیه چرکزی
Authors: Esmael Dordipour, Safiye charkazi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 36-306-91
Finding Source: Research No. 91-306-36
کلمات کلیدی: سینتیک، جذب سطحی، آزادسازی، آمونیوم غیر تبادلی
Keywords: Kinetic, Adsorption, Release, Non-exchangeable ammonium
دانلود Download

556 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان