یافته های علمی

عنوان: تعیین فعالیت آبی متناظربا بهترین مقاومت اکسیداتیو در بادام زمینی
Title: Determination of water activity corresponding to the highest quality of peanut kernels
نویسندگان: محمد قربانی، حامد حسینی
Authors: Mohammad Ghorbani, Hamed Hosseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 31-314-92
Finding source: Research No. 92-314-31 GUASNR
کلمات کلیدی: بادام زمینی، فعالیت آبی متناظر، اکسایش، سختی، قابلیت جویدن، صمغیت
Keywords: TPA attributes, Image processing, UV specific absorption, Para-anisidine value, Peroxide value
دانلود Download

عنوان: پیش بینی پایداری اکسیداتیو گردو و بادام با استفاده از آزمایش های تسریع شده
Title: Estimation of oxidative stability in almond and walnut using accelerated shelf life testing method
نویسندگان: محمد قربانی، حامد حسینی، مرضیه رئیسی عیسی آبادی
Authors: Mohammad Ghorbani, Hamed Hosseini and Marziye Raeesi esa-abad
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 15-306-91
Finding source: research No. 91-306-15 GUASNR
کلمات کلیدی: بادام، گردو، نگهداری، پایداری اکسیداتیو، عمر ماندگاری، تسریع شده
Keywords: Oxidative stability, almond walnut, thiobarbituric acid value, proxide value, accelerated shelf life testing
دانلود Download

436 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان