یافته های علمی


عنوان: ارتباط بین مشارکت ورزشی، سطوح متوسط تا شدید فعالیت بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانشجویان
Title: Associations between sports participation, levels of moderate to vigorous physical activity and cardiorespiratory fitness in college students
نویسندگان: سمانه حاجی حسینی
Authors: Samaneh Hajihosseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 17-314-92
Finding source: research project No. 92-314-17
واژگان کلیدی: حداکثر اکسیژن مصرفی، آمادگی قلبی-تنفسی، مشارکت ورزشی، رقابت ورزشی
Keywords: VO2Max, cardiorespiratory fitness, sport participation, competitive sport
دانلود Download

480 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان