یافته های علمی

عنوان: تأثیر سیاست‌های دولت بر غلات استان مازندران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی Title: The impact of government policies on cereals of Mazandaran province: Application of the Policy Analysis Matrix
نویسندگان: رامتين جولایي، علی کرامت‌زاده  Authors: Ramtin Joolaie, Ali Keramatzadeh 
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه  79-306-91 Finding source:  Research No:  91-306-79  GUASNR
کلمات کلیدی: مزیت نسبی، نرخ حمایت مؤثر، ماتریس تحلیل سیاستی، غلات، استان مازندران  Keywords: Comparative advantage, Effective protection rate, Policy analysis matrix, Cereals, Mazandaran Province    
دانلود Download

عنوان: بررسی مزیت نسبی و شاخص های حمایتی کلزا در استان گلستان
Title: Investigation on comparative advantages and protection indexes of rapeseed in Golestan Province
نویسندگان: رامتین جولایی، فرهاد شیرانی بیدآبادی
Authors: Ramtin Joolaie, Farhad shirani bidabadi
منبع یافته:
Finding source:
کلمات کلیدی: مزیت نسبی، نرخ حمایت موثر، هزینه منابع داخلی، کلزا، استان گلستان
Keywords: Comparative advantage, Domestic resource cost, Effective protection rate, Rapeseed, Golestan Province
دانلود Download

502 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان