یافته های علمی

عنوان: استعدادسنجی اراضی استان گلستان جهت اجراي کاربري دیم Title: Land use suitability of Golestan province for rainfed farming performance
نویسندگان: حسین کاظمی ، Halil Akinci   Authors: Hossein Kazemi, Halil Akinci
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 15-337-94 Finding source: Research Project 94-337-15
کلمات کلیدی: زراعت دیم، متغیرهاي محیطی، تناسب اراضی، استان گلستان Keywords:Environmental variables, Golestan province, Land suitability, Rainfed farming
دانلود
Download
عنوان: ارزیابی روشهای مختلف درون یابی جهت تخمین و پهنه بندی بارش موثر در اراضی کشاورزی شهرستان آق قلا
Title: Investigation of different interpolation methods for estimination and zoning of effective precipitation in agricultural lands of aq-qalla township
نویسندگان: حسین کاظمی، جاوید قرخلو
Authors: Hossein Kazemi, Javid Gherekhloo
منبع یافته: طرح پژوهشی شماره 37-314-92
Finding source: Research project 92-314-37
کلمات کلیدی: بارش، درون یابی، زمین آمار، نیم تغییر نما، آق قلا
Keywords: precipitation, Interpolation, Geostatistic, Simivirogram, Aq-qalla
دانلود
Download
عنوان: ارزیابی تناسب اراضی شهرستان های بندرترکمن و گمیشان جهت اجرای تناوب زراعی گندم- کلزا
Title: Land suitability assessment for wheat-canola rotation performance in agricultural lands of Bandar-e-Torkeman and Gomishan township
نویسندگان: حسین کاظمی، مارال نیاز مرادی
Authors: Hossein kazemi, Maral Niazmoradi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 12-323-93
Finding source: Report on Research with ID number 93-323-12
کلمات کلیدی: تناوب زراعی، پهنه بندی زراعی - بوم شناختی، زمین آمار، متغیرهای اقلیمی
Keywords: Agroecological zoning, climatic variables, cropping rotation, Geostatistic
دانلود
Download
عنوان: پهنه بندي بوم شناختی اراضی کشاورزي شهرستان گرگان جهت کشت آفتابگردان Title: Ecological zoning of agricultural lands in Gorgan township for sunflower cultivation
نویسندگان: حسین کاظمی Authors: Hossein Kazemi
منبع یافته:  طرح پژوهشی مصوب به شماره 90-306-91 معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
Finding source: Research Project, 91-306-90, Vice Presidency of Research and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
کلمات کلیدی: پهنه بندي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهرستان گرگان، آفتابگردان
Keywords: Zoning, AHP, GIS, Gorgan, Sunflower
دانلود
Download

415 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان