یافته های علمی

عنوان بررسی رابطه پوسته هاي بیولوژیک با خصوصیات خاك و کیفیت علوفه برخی گونه هاي گیاهی TitleInvestigation on the relationship among biological crusts, soil properties and forage quality of some plant species
نویسندگانحمید نیک نهاد قرماخر، محسن حسینعلی زاده، چوقی بایرام کمکی، عبدالحکیم توغدري، محرم اشرف زاده AuthorsHamid Niknahad Gharmakher, Mohsen Hosseinalizadeh, Choqi Bayram Komaki, Abdolhakim Toqdari, Moharam Ashrafzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه : 33-324-93 Finding Source: Research Report No. 93-324-33
کلمات کلیدی: پوسته هاي بیولوژیک، خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاك، کیفیت علوفه، آق بند KeywordsSoil biocrusts, Soil physico-chemical properties, Forage quality, Aqband
دانلود Download
عنوان دراحیا اراضی تخریب یافته (مطالعه موردي: استان هرمزگان) (Prosopis cineraria L.) و کهور ایرانی (Prosopis juliflora SW.)  بررسی اثرات کاربرد کهور پاکستانی TitleStudy of the effects of Prosopis juliflora and Prosopis cineraria plantation in the restoration of degraded lands (Case study: Hormozgan province)
نویسندگانحمید نیک نهاد قرماخر، غلامعلی حشمتی، ابوالفضل شریفیان بهرمان، مهدي فولادي زاده، ایوب تابه AuthorsHamid Niknahad Gharmakher, Gholamali Heshmati, Abolfazl Sharifian Bahraman, Mehdi Fooladizadeh, Auob Tabe
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 37-337-94 Finding Source: Research Report No: 94-337-37 
کلمات کلیدی: کهور پاکستانی، کهور ایرانی، خصوصیات خاك، معیارهاي گیاهی، فاکتورهاي معیشتی KeywordsProsopis juliflora, Prosopis cineraria, Soil properties, Vegetation Measurements, Livelihood factors
دانلود Download
عنوان: بررسی اثر کشت آتریپلکس بر خصوصیات خاك و پوشش گیاهی (مطالعه موردي: منطقه بهبهان) Title: Study of the effects of Atriplex spp. plantation on soil and vegeation properties(Case study: Behbahan)
نویسندگان: حمید نیک نهاد قرماخر، عادل سپهري، ایوب تابه، مهدي فولادي زاده Authors: Hamid Niknahad Gharmakher, Adel Sepehry, Ayob Tabe,Mehdi Fooladizadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 12-336-94 Finding Source: Research Report No: 94-336-12 
کلمات کلیدی: آتریپلکس لنتی فورمیس، خصوصیات خاك، معیارهاي گیاهی، بهبهان Keywords: Atriplex lentiformis, Soil properties, Vegetation measurements, Behbahan
دانلود Download
عنوان: بررسی کاربرد اکوکاوردر کنترل گیاهان ناخواسته و اثرات آن بر رشد و نمو نهال های وتیور گراس
Title: Investigation on the effect ecocover on unwanted plant control and vetiver grass growth
نویسندگان: حمید نیک نهاد قرماخر، معصومه احمدی بنی
Authors: Hmaid Niknahad GHarmakher, Masoumeh Admadibani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 101-314-92
Finding Source: Research Report No: 92-314-101
کلمات کلیدی: اکوکاور، گیاهان ناخواسته، وتیورگراس
Keywords: Eco-cover, Unwanted plants, Vetiver grass
دانلود Download
عنوان: بررسی اثرات اکوکاور بر برخی خصوصیات خاک
Title: Investigation on the effects of ecocover on some soil properties
نویسندگان: حمید نیک نهاد قرماخر، معصومه احمدی بنی
Authors: Hamid Niknahad Gharmakher, Masoume Ahmadibani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 100-314-92
Finding Source: Research Report No:92-314-100
کلمات کلیدی: اکوکاور، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تنفس میکروبی خاک
Keywords: Eco-cover, Soil Physical and chemical properties, Soil microbial respiration
دانلود Download
عنوانبررسی اثرات تغییر کاربري اراضی بر پایداري خاکدانه ها، بافت و مواد آلی خاك سطحی در حوضه آبخیز سیروان TitleLand use change effects on aggregate stability, texture and organic mater of surface soil in Sirvan watershad
نویسندگانحمید نیک نهاد قرماخر - سمیه نصرت پور - ساریسا احمدي AuthorsHamid Niknahad Gharmakher, Somayeh Nosratpour, Sarisa Ahmadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه: 9-295-90 Finding Source: Research Report No: 90-295-9
کلمات کلیدی: خصوصیات خاك، کاربري، سیروان KeywordsSoil properties, Land Use Changes, Sirvan
دانلود Download
عنوانمطالعه تغييرات كاتيون هاي خاک بر اثر قرق (مطالعه موردی: استان گلستان) TitleThe investigation of the effects of enclosures on soil cations (case study: Golestan province)
نویسندگان: حميد نيك‌نهاد قرماخر - اسماعیل شیدای¬کرکج - عيسي جعفري Authors: Hamid Niknahad Garmakher, Esmaeil Sheidai Karkaj, Isa Jafari Footami
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 10-306-91 Finding Source: Research Report No: 91-306-10
کلمات کلیدی: کاتیون‌های خاك، قرق، مراتع، گلستان Keywords: Soil cations, Enclosure, Rangeland, Golestan
دانلود Download

464 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان