یافته های علمی

عنوانمکان‌یابی دپوهای چوب و مسیر عبور جاده‌های جنگلی به‌ کمک تئوری گراف (مطالعه موردی: جاده‌های طراحی‌شده سری دو طرح جنگل‌داری دکتر بهرام‌نیا)   TitleLocating log depots and routes of forest roads using graph theory (Case study: Designed roads in district two of Bahramnia forestry plan)  
نویسندگانآيدين پارساخو  AuthorsAidin Parsakhoo
منبع یافتهطرح تحقیقاتی شماره شناسه  118-354-95 Finding SourceResearch Project, No.  95-354-118
کلمات کلیدی: گراف وزن‌دهی‌شده، جاده جنگلی، دپو چوب، کم‌هزینه‌ترین کمان، سامانه اطلاعات جغرافیایی   Keywords: Weighted-graph, Forest road, Log depot, Least-cost link, GIS    
دانلود Download

عنوان: تحلیل سلسله‌مراتبی معیارهای فنی ارزیابی شبکه جاده‌های جنگلی به‌منظور مسیریابی بهینه Title: Analytical hierarchy of technical criteria for evaluating forest road network and optimal routing 
نویسندگان: آيدين پارساخو، مهرسا یزدانی Authors: Aidin Parsakhoo, Mehrsa Yazdani 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  117-354-95 Finding Source: Research Project, No.  95-354-117
کلمات کلیدی: قابلیت عبور اراضی، مسیرهای پیشنهادی، معیارهای ارزیابی شبکه، سامانه اطلاعات جغرافیایی، طرح جنگل‌داری سعدآباد- ناهارخوران   Keywords: Land suitability for passage, Road variants, Network evaluation criteria, GIS, SaadAbad–Naharkhoran forestry plan  
دانلود Download

عنوان:تعیین مسیرهاي بهینه خروج چوب از جنگل با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیري سیستم اطلاعات جغرافیایی Title:Determining the optimal wood extraction routes using a GIS-based Decision Support System (DSS)
نویسندگان:آیدین پارساخو، محسن مصطفی، شعبان شتایی جویباري، مجید لطفعلیان Author(s):Aidin Parsakhoo, Mohsen Mostafa, Shaban Shataee Jooybari, Majid Lotfalian
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 26-323-93 Finding source:Research Project, No.: 93-323-26
واژه های کلیدی:مسیریابی، پایداري زمین، سامانه پشتیبان تصمیم گیري، سامانه اطلاعات جغرافیایی، جنگل پهن برگ، ایران Keywords:Decision support system, Slope stability, Routing, Network analysis, Bahramnia forest
دانلود Download

عنوان:شبیه سازي رفتار هیدرولیکی آب راهه هاي جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS Title:Simulation of the forest channels hydraulic behavior in cross passage of road by HEC-RAS
نویسندگان:آیدین پارساخو، میثم سالاري جزي Author(s):Aidin Parsakhoo, Meysam Salari Jazi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 27-323-93 Finding source:Research Project, No.: 93-323-27
واژه های کلیدی:جاده جنگلی، آب راهه، شبیه سازي، رفتار هیدرولیکی، HEC-RAS Keywords:Forest road, Stream, Simulation, Hydraulic behavior, HEC-RAS
دانلود Download

عنوان: بازنگری استاندارد شعاع قوس افقی جاده های جنگلی کوهستانی
Title: Reconsidering the Standard Radius of the Horizontal Curve of Mountainous Forest Road
نویسندگان: آیدین پارساخو
Authors: Aidin Parsakhoo
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-314-92
Finding Source: Research Project, No:92-314-22
کلمات کلیدی: جاده جنگلی کوهستانی، قوس افقی، حداقل شعاع استاندارد، کیفیت ساختمانی راه
Keywords: Mountainous forest roads, Horizontal curve, Pavement damage, Radius minimization, Gardeshi district
دانلود Download

740 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان