یافته های علمی

عنوانبرآورد منحنی سنجه رسوب با استفاده از رگرسیون نیرومند  TitleSediment Rating Curve Estimation Using Robust Regression    
نویسندگانمیثم سالاری‌جزی، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی، امیراحمد دهقانی Authors: Meysam Salarijazi, Khalil Ghorbani, Mohammad Abdolhosseini, Amir-Ahmad Dehghani 
منبع یافتهطرح تحقیقاتی شماره شناسه 44-324-93 Finding SourceResearch Report (Code: 93-324-44)
کلمات کلیدیمنحنی سنجه رسوب، برآورد، حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات پیراسته، MM    KeywordsEstimation, Least Trimmed Square (LTS), MM, Ordinary Least Squares (OLS), Sediment Rating Curve    
دانلود Download

عنوانتحلیل ریسک سیلاب در محل اتصال دو انشعاب رودخانه TitleFlood Risk Analysis at the River Confluence  
نویسندگانمیثم سالاری‌جزی، محمد عبدالحسینی، خلیل قربانی، مهرداد تقیان AuthorsMeysam Salarijazi, Mohammad Abdolhosseini, Khalil Ghorbani, Mehrdad Taghian
منبع یافتهطرح تحقیقاتی شماره شناسه  131-314-92 Finding SourceResearch Project No:  92-314-131
کلمات کلیدی: سیلاب، تحلیل ریسک، نقطه اتصال انشعابات رودخانه، توابع مفصل   KeywordsFlood, Risk analysis, River confluence, Copula function   
دانلود Download

عنوان: برآورد پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک Title: Estimation of Clark’s Instantaneous Unit Hydrograph Parameters 
نویسندگان: میثم سالاری‌جزی، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی Authors: Meysam Salarijazi, Khalil Ghorbani, Mohammad Abdolhosseini 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  130-314-92 Finding Source: Research Project No:  92-314-130
کلمات کلیدی: مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک، هیدروگراف رواناب، واسنجی، صحت‌سنجی، تحلیل حساسیت   Keywords: Clark IUH model, Runoff hydrograph, Calibration, Validation, Sensitivity analysis 
دانلود Download

عنوان: کابرد مدل SCS در حوضه های فاقد داده های پوشش خاک
Title: Using SCS model to watershed without land cover data
نویسندگان: میثم سالاری جزی، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی
Authors: M.Salarijazi, Kh.Ghorbani, M.Abdolhosseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 68-314-92
Finding Source: research project 92-314-68
کلمات کلیدی: هیدروگراف رواناب، حوضه های فاقد آمار، پوشش خاک، کاربری اراضی، مدل SCS
Keywords: Run off Hydrograph, Ungauged basins, Land cover, Land use, SCS model
دانلود Download

582 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان