یافته های علمی

عنوان: بررسی امکان مدل‌سازی مکانی تنوع درختی جنگلی در جنگل‌های مدیریت‌نشده با استفاده از مشخصه‌های فیزیوگرافی، ‌اقلیمی و داده‌های طیفی (مطالعه موردی: جنگل‌های سری یک طرح مبارک‌آباد)  Title:  Possibility investigation on spatial modeling of forest trees species diversity in unmanaged forests using physiographic, climate, and spectral data (Case study: District 1 of Mobarakabad forestry plan)

نویسندگان: شعبان شتايي‌جویباری، آزاده عبدالله‌نژاد Authors: Shaban Shataee Jouibary, Azadeh Abdollahnejad
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  29-323-93 Finding Source: Research Project No:  93-323-29
واژه های کلیدیتنوع گونه‌ای درختی، توپوگرافی، اقلیم، داده‌های طیفی، داده کاوی   Keywords: Tree species diversity, Topography, Climate, Spectral data, Data mining algorithms  
دانلود Download

عنوان: بررسی تفاوت تراکم و ارتفاع تاج پوشش توده های جنگل در توده های مدیریت شده و مدیریت نشده با استفاده از داده های لیدار (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان)
Title: Investigation on forest stand canopy cover height and density differentiation in the managed and unmanaged stands using lidar data (case study: Shastkalateh forest, Gorgan)
نویسندگان: شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی
Authors: Shaban Shataee Jouibary, jahangir Mohammadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 28-314-92
Finding Source: Research No: 92-314-28
واژه های کلیدی: تراکم تاج پوشش، ارتفاع تاج پوشش، لیدار، جنگل مدیریت شده، جنگل مدیریت نشده، طرح دکتر بهرام نیای گرگان
Keywords: canopy cover density, canopy heigh, lidar, managed forest, unmanaged forest, Dr.bahramnia forest plan of gorgan
دانلود Download

496 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان