یافته های علمی

عنوانبررسی خلأ عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله  Title: Effect of weeds and management factors on soybean yield gap in Kalaleh Township  
نویسندگانآسیه سیاهمرگویی، بنیامین ترابی، عیدمحمد سهرابی‌راد، سیدمجید عالیمقام  AuthorsAsieh Siahmarguee, Benyamin Torabi, Eid Mohammad Sohrabi-Rad, Seyyed Majid Alimagham
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  18-337-94 Finding SourceResearch report No:  94-337-18
کلمات کلیدی:بانک بذر علف‌های هرز، خلأ عملکرد، رگرسیون گام به گام، کنجدشیطانی  Keywords: Seed bank, Yield gap, Stepwise regression, Asian spider flower      
دانلود Download

عنوانامکان‌سنجی حضور برخی از علف‌های هرز مهاجم در استان گلستان   Title: The feasibility of some invasive weeds presence in Golestan province  
نویسندگانآسیه سیاهمرگویی، حسین کاظمی، بهنام کامکار   AuthorsAsieh Siahmarguee, Hosein Kazemi, Behnam Kamkar 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 19-337-94، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Finding SourceResearch project # 94-337-19, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (FUASNR)
کلمات کلیدی:استان گلستان، کنجد شیطانی، خربزه وحشی، فرفیون، نیلوفر وحشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) Keywords: Asian spiderflower, Geographic Information System (GIS), Morning glory, Spurge, Wild melon, Golestan province    
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.)  Title: Effect of temperature, drought and salinity on seed germination of Asian spider flower (Cleome Viscosa L.)  
نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی، فرشید قادری‌فر، محبوبه بصیری، شهناز طاطاری Authors: Asieh Siahmarguee, Farshid Ghaderifar, Mahboobeh Basiri, Shahnaz Tatari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  13-323-93 Finding Source: Research project with ID number  93-323-13
کلمات کلیدی: پتانسیل آب، سرعت جوانه‌زنی، سویا، دماهای کاردینال، گیاه مهاجم   Keywords: Cardinal temperatures, Invasive weed, Non-linear regression models, Soybean, Water potential    
دانلود Download

عنوان:بررسی تنوع و تراکم بانک بذر علف هاي هرز در باغات مرکبات شهرستان بندرگز و تهیه نقشه پراکنش آن ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) Title:Investigation of weeds seed bank diversity and density in the Citrus orchards of Bandar-e-Gaz and preparing the distribution map of them by Geographic Information System (GIS)
نویسندگان:آسیه سیاهمرگویی، حسین کاظمی، زهره امدادي Author(s):Asieh Siahmarguee, Hosein Kazemi, Zohreh Emdadi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 33-314-92 Finding source:Research project # 92-314-33
واژه های کلیدی:بانک بذر، باغ مرکبات، شانون، سامانه اطلاعات جغرافیایی Keywords:Seed bank, Citrus orchard, Shanin index, GIS
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر رنگ بذر، محل قرارگیری بذر روی گیاه و تنش خشکی بر جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو
Title: Investigation of the effects of seed color, seed position and water potential on seed germination of Artichoke
نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی، فرشید قادری فر
Authors: Asieh Siahmarguee, Farshid Ghaderifar
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 34-314-92
Finding Source: Research No: 92-314-34
کلمات کلیدی: آرتیشو، سرعت جوانه زنی، کیفیت گیاهچه، هتروبلاستی
Keywords: Artichoke, Germination rate, seedling quality, heteroblasty
دانلود Download

484 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان