یافته های علمی

عنوان: روندیابی سیلاب در رودخانه‌ها به روش ماسکینگام چندبازه‌ای Title: Floodrouting in rivers using the multiple-reach Muskingum method  
نویسندگان: عبدالرضا ظهيري، اميراحمد دهقاني، سلیم اصغری   Author(s): Abdolreza Zahiri, Amir Ahmad Dehghani, Salim Asghari   
واژه های کلیدی: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  62-336-94 Keywords: Report on Research with ID Number  94-336-62
منبع یافته: روندیابی سیلاب، مدل ماسکینگام چندبازه‌ای، بهینه‌سازی، رودخانه کارون   Finding source: Flood routing, Multiple-reach Muskingum model, Optimization, Karoun river 
دانلود Download

عنوان: تعیین دبی جریان در رودخانه‌های سیلابی با استفاده از روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها Title: Prediction of flow discharge in flooded rivers using Group Method of Data Handling (GMDH)  
نویسندگان: عبدالرضا ظهيري، اميراحمد دهقاني، محمد نجف‌زاده، حسین راسخی  Author(s): Abdolreza Zahiri, Amir Ahmad Dehghani, Mohammad Najafzadeh, Hosein Rasekhi   
واژه های کلیدی: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  45-324-93 Keywords: Research Project  93-324-45
منبع یافته: مقاطع مرکب، دبی سیلاب، روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها، عمق نسبی جریان، پارامتر کوهیرنس Finding source: Compound channels, Flood discharge, Group Method of Data Handling, Depth ratio, Coherence parameter   
دانلود Download

عنوان:آزمایشگاهی کاربرد مواد نانوساختار در کاهش آبشستگی پایه پل ها Title:Experimental Investigation of Applying Nano-Structured Materials for Scour Reduction in Bridge Piers
نویسندگان:عبدالرضا ظهیري، امیراحمد دهقانی، مهدي مفتاح هلقی Author(s):A.R. Zahiri, A.A. Dehghani, M. Meftah Helghi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 75-314-92 Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-75
واژه های کلیدی:آبشستگی موضعی، پایه پل، مواد نانوساختار، جریان دائمی Keywords:Local scour, Bridge pier, Nano-structured material, Steady flow conditions
دانلود Download

عنوان:مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تجمع شاخه و برگ بر آبشستگی موضعی پایه پل در شرایط جریان غیر دائمی Title:Experimental Investigation of debris Accumulation on local Scour at Bridge Pier under Unsteady Flow Conditions
نویسندگان:عبدالرضا ظهیری، وحیده مرتضوی، مهدی مفتاح هلقی، امید احمد دهقانی، ابوطالب هزارجریبی Author(s):A.R.Zahiri, V.Mortazavi, M.Meftah Halaghi, A.A.Dehghani, A.Hezarjaribi
واژه های کلیدی:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 57-306-91 Keywords:Research Project 91-306-57
منبع یافته:آبشستگی موضعی، پایه پل، توده شاخه و برگ، جریان غیر دائمی Finding source:local scour, Bridge pier, Debris, Unsteady flow
دانلود Download

544 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان