یافته های علمی

عنوانبررسی و تحلیل سختی و مدت بارش با استفاده از توابع کوپلا  Title: Copula based analysis of rainfall severity and duration 
نویسندگان: اميراحمد دهقاني، ليلا رحيمي، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی  Authors: Amir Ahmad Dehghani, Leila Rahimi, Khalil Ghorbani, Mohammad Abdolhosseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  115-314-92 Finding Source: Research No:  92-314-115  GUASNR
کلمات کلیدی: سختی، مدت بارش، کوپلا، شاخص بارش استاندارد، دوره بازگشت  Keywords: Severity, Duration of rainfall, Copula, Standard precipitation index, Return period 
دانلود Download

عنوان: مطالعه آزمایشگاهی اثر پی پیوسته بر آبشستگی موضعی اطراف پایه پل
Title: Experimental study of the effect of raft footing on local scour around bridge pier
نویسندگان: امیر احمد دهقانی، نشاط موحدی، مهدی مفتاح هلقی، عبدالرضا ظهیری، محمدرضا چمنی، محمد جواد اعرابی
Authors: Amir Ahmad Dehghani, Neshat Movahedi, Mehdi Meftah Helghi, Abdul Reza Zahiri, Mohammad Reza chamani, Mohmmad Javad Aarabi
منبع یافته: طرح پژوهشی به شماره شناسه 115-314-92
Finding Source: Research project 92-314-115
کلمات کلیدی: آبشستگی، آب زلال، پایه پل، پی پیوسته
Keywords: Scour, Clear water, Bridge pier, Raft footing
دانلود Download

عنوان: طراحی بهینه آزمایش ها با روش تاگوچی جهت تعیین بهترین موقعیت آبگیری واقع در قوس 180 درجه
Title: Optimal design of experiments using Taguchi method to determine best location of lateral intake in 180 channel bend
نویسندگان: امیر احمد دهقانی، لیلا رحیمی
Authors: Amir Ahmad Dehghani, Leila Rahimi
منبع یافته: طرح پژوهشی به شماره شناسه 114-314-92
Finding Source: Research project 92-314-114
کلمات کلیدی: آبگیر جانبی، قوس 180 درجه، روش تاگوچی
Keywords: Lateral intake, Arc of 180 degree, Taguchi method
دانلود Download

325 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان