یافته های علمی

عنوان: غربالگری باکتری‌های حل کننده فسفات و اثر آنها بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت Title:  Screening of phosphate solubilizing bacteria and their effects on maize growth and nutrient uptake
نویسندگان: رضا قربانی نصرآبادی و علی اصغر اردشیری Authors: Reza Ghorbani Nasrabadi and Ali Asghar Ardeshiri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 47-324-93 Finding Source: Research No: 93-324-47 GUASNR
واژه های کلیدی:  انتروباکتر، تری¬کلسیم فسفات، محرک رشد گیاه Keywords: Enterobacterium, tri-calcium phosphate, Plant growth promotion
دانلود Download

عنوان: بررسی توانمندی جدایه های استرپتومایسس در افزایش رشد و جذب فسفر گیاه ذرت
Title: Evaluation of tereptomyces isolates on maize growth promotion and P uptake
نویسندگان: رضا قربانی نصرآبادی، فاطمه مهری پاشاکی
Authors: Reza Ghorbani nasrabadi, Fatemeh Mehri Pashaki
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 64-314-92
Finding Source: Research No: 92-314-64
واژه های کلیدی: اکتینومایست، انحلال فسفات، سیدروفور، محرک رشد گیاه، ایندول استیک اسید
Keywords: Actinomycetes, Phosphate solubilization,
دانلود Download

432 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان