یافته های علمی

عنوان:بررسی مسافت هاي طی شده جهت چرا در گوسفند، گاو و شتر (مطالعه موردي: مراتع دشت گرگان)
Title:Study of distance walked by grazing sheep, cattle and camel (Case study: Rangelands of Gorgan plain)
نویسندگان:غلامعلی حشمتی، حمید سیروسی، محمدرضا شهرکی
Author(s):Gholamali Heshmati, Hamid Siroosi, Mohammad Reza Shahraki
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 98-314-92
Finding source:Research report No: 92-314-98
واژه های کلیدی:مسافت طی شده، شتر، گوسفند، رفتار چرایی، مراتع گمیشان
Keywords:Travelled distance, Camel, Sheep, Grazing behavior, Gomishan rangelands
دانلود Download

عنوان:انتخاب بهترین مدل ریاضی بررسی تغییر رون د اکوسیستم مرتعی در طول گرادیان چرا (مطالعه موردي : مراتع دشت گرگان)
Title:Choosing the best mathematical model to study the rangeland ecosystem changes along grazing gradient (Case study: Rangelands of Gorgan plain)
نویسندگان:غلامعلی حشمتی، حمید سیروسی، اسماعیل شیداي کرکج
Author(s):Gholamali Heshmati, Hamid Siroosi, Esmaeil Shaidai Karkaj
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 97-314-92
Finding source:Research report No: 92-314-97
واژه های کلیدی:مرتع، تغییرات ساختاري، تغییرات عملکردي، سیگموئید، آستانه
Keywords:Rangeland, Gradient, Functional changes, Structural changes, Modelling
دانلود Download

عنوان: ساخت ابزار اندازه گیری پوشش گیاهی مرتع
Title: Making Tools for Measuring of rangeland vegetation cover
نویسندگان: غلامعلی حشمتی، عیسی جعفری فوتمی، زینب رحیمی
Authors: Gholamali heshmati, Isa Jafari footami, Zainab Rahimi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 8-306-91
Finding Source: research report No:91-306-8
کلمات کلیدی: مرتع، روش های ارزیابی، ابزار اندازه گیری، پوشش گیاهی
Keywords: pasture, methods of assessment, measurement tools, vegetation
دانلود Download

478 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان