یافته های علمی

عنوان:بررسی اثر عوامل اکولوژیکی روی جوامع صید ضمنی حاصل از تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های استان  Title:Effect of ecological factors on bycatch communities of shrimp trawl in fishing grounds of Hormozgan province
نویسندگان:  سیدعباس حسینی، هادی رییسی، مسلم دلیری، سیدیوسف پیغمبری، احسان کامرانی، اصغر  مجاهدی Author(s):Seyed Abbas Hosseini, Hadi Raeisi, Moslem Daliri, Seyed Yousef Paighambari, Ehsan Kamrani, Asghar Mojahedi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره  65-306-91 Finding source:Number of project:  91-306-65
واژه های کلیدی:تور ترال، میگو، عوامل اکولوژیکی، صید ضمنی، خلیج‌فارس Keywords:Trawl Net, Shrimp, Ecology factor, Bycatch, Persian Gulf
دانلود Download

عنوان:بررسی اثر سطوح مختلف تورین بر فعالیت آنزیم هاي کبدي و آنتی اکسیدانی سرم و تغییرات بافت شناسی کبد ماهی قره برون (Acipenser persicus)
Title:Study on the effect of dietary taurine on serum hepatic and antioxidant enzymes and hepatic histopathological alterations in Persian sturgeon (Acipenser persicus)
نویسندگان:سیدعباس حسینی، سیدمرتضی حسینی، ملیکا قلیچ پور
Author(s):Seyed Abbas Hosseini, Seyed Morteza Hoseini, Melika Ghelichpour
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 90-314-92
Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-90
واژه های کلیدی:آنزیم هاي آنتی اکسیدان، آنزیم هاي کبدي، بافت شناسی، قره برون
Keywords:Persian sturgeon, Histopathology, Antioxidant enzymes, Hepatic enzymes
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر سطوح مختلف تورین بر سطوح لیپوپروتئین و شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم ماهی قره برون
Title: study on the effect of dietary taurine on serum lipoproteins and non-specific immune response in persian sturgeon
نویسندگان: سید عباس حسینی، سید مرتضی حسینی، محمد هادی ابوالحسنی
Authors: Seyyed abbas hoseini, Seyyed morteza Hoseini, Mohamad hadi abolhasani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 91-314-92
Finding Source:Report Research with ID no: 92-314-91
کلمات کلیدی: قره برون، لیپوپروتئین، ایمنی، تورین
Keywords: Persian sturgeon, lipoprotein, immune, taurine
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر سطوح مختلف تورین بر شاخص های رشد، میزان تورین بدن، کبد، پارامترهای خونی بیوشیمیایی و الگوی اسید چرب در ماهی قره برون
Title: Effect of dietary taurine levels on growth indices, body and liver taurine content, biochemical parameters and fatty acid profile in persian sturgeon juveniles
نویسندگان: سید عباس حسینی، سید مرتضی حسینی، محمد سوداگر
Authors: Seyed Abbas Hosseini, Seyyed Morteza Hoseini, Mohammad Sudagar
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 64-306-91
Finding Source: Report on Research with ID Number 91-306-64
کلمات کلیدی: اسید چرب، تورین، قره برون، خون
Keywords: Fatty acid, Taurine, Persian sturgeon, Blood
دانلود
Download
عنوان: طراحی فیلتر زیستی با استفاده از ساقه گندم و گاماروس در استخرهای پرورش ماهی
Title: Design of biofilter using wheat straw and Gammarus in fish farms
نویسندگان: سید عباس حسینی، ناهید قیسوندی، پیمان یاراحمدی، مریم باغفلکی
Authors: Seyed abbas hoseini, Nahid Gheisvandi, Payman Yar Ahmadi, Maryam baghfalaki
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 121-306-91
Finding source: Report on Research with ID number: 91-306-121
کلمات کلیدی: ساقه گندم، گاماروس، بیوفیلتر، آبزی پروری
Keywords: wheat straw, Gammarus,Biofilter, Aquaculture
دانلود
Download

588 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان