یافته های علمی

عنوان: بررسی تاثیر دما و غلظت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی کنسانتره ازگیل وحشی
Title: Effect of Temprature and concentration on physicochemcial and Rheological Properties of wild medlar concentrate
نویسندگان: مهدی کاشانی نژاد، فخرالدین صالحی
Authors: Mahdi Kashaninejad, Fakhreddin salehi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 135-314-92
Finding Source: Research report No:92-314-135
کلمات کلیدی: ازگیل، انرژی فعال سازی، چگالی، رئولوژی، ویسکوزیته
Keywords: Activation energy, Density Medlar, Rheology, Viscosity
دانلود Download

عنوان: بررسی فرآیند خشک کردن میوه های مختلف با استفاده از سامانه مادون قرمز
Title: Study of drying process of different fruits using infrared
نویسندگان: مهدی کاشانی نژاد، فخرالدین صالحی
Authors: Mahdi Kashaninejad, Fakhreddin salehi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 57-324-93
Finding Source: Research report No:93-324-57
کلمات کلیدی: خرمالو، سیب، سینتیک، ضریب نفوذ، لیمو ترش، مدل لگاریتمی
Keywords: Apple, diffusivity coefficients, kinetic, lemon,logarithmic model, persimmon
دانلود
Download
عنوان: بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن (خلاء انجماد و هوای داغ) بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو
Title: Effect of drying Methods (Vacuum, freeze dring and Hot air) on Rheological and Textural Properties of Balangu Seed Gum
نویسندگان: مهدی کاشانی نژاد، فخرالدین صالحی
Authors: Mahdi Kashaninejad, Fakhreddin Salehi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 136-314-92
Finding Source: Research report No: 92-314-136
کلمات کلیدی: چسبندگی، خشک کن انجمادی، خشک کردن تحت خلاء، رئولوژی، قوام
Keywords: Adhesiveness,Balanguseedgum ,Consistency,Freeze dryer, Rheology, vacuum drying 
دانلود
Download

408 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان