یافته های علمی

برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردي شیروان (دانلود)
مخمر پيكياپاستوريس : ابزار آزمايشگاهي مناسب براي توليد پروتئينهاي نوتركيب (دانلود)
تعیین بهترین میزان توارث نژاد هشتلاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی (دانلود)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی مواد جامد بدون چربی شیر با دو مدل تابعیت ثابت و تصادفی در گوسفند کرد شیروان (دانلود)
شناسایی چند شکلی ژن های هورمون رشد، pit-1 و بتالاکتوگلوبولین درگاوهای هشتلاین (دانلود)
برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس صفات رشد با مدلهای حیوانی مختلف در گوسفند قره گل (دانلود)
تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی (دانلود)
مطالعه تنوع ژنتیکی گوسفند کردی شیروان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و مقایسه ضریب همخونی بدست آمده با استفاده از اطلاعات شجره ای (دانلود)
ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هشتلاین شمال کشور(دانلود)
برآورد روند ژنیتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل (دانلود)
بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندران و گاوهای هشتلاین با استفاده از نشانگر ISSR-PCR (دانلود)
تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هشتلاین استان یزد (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هشتلاین ایران (دانلود)
برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد (دانلود)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده ازمدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دانلود)
تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هشتلاین (دانلود)
مکان های ژنی کنترل کننده صفات کمی در گاوهای شیری (دانلود)
برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران (دانلود)
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل (دانلود)
برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند بلوچی (دانلود)
Estimation of Inbreeding Coefficients Using Pedigree and Microsatellite Markers and Its Effects on Economic Traits of Shirvan Kordi Sheep (دانلود)
Genetic evaluation of carcass traits in Japanese quail using ultrasonic and morphological measurements (دانلود)
Accuracy of prediction of simulated polygenic phenotypes and their underlying quantitative trait loci genotypes using real or imputed whole‑genome markers in cattle (دانلود)
Genetic polymorphism of leptin gene using PCR-RLFP method in three different populations (دانلود)
A breeding program for balance improvement of performance and health in broilers (دانلود)
Genetic variability of calpastatin and calpin genes in iranian zel sheep using PCR-RLFP and PCR-SSCP methods (دانلود)
Genetic diversity in Mazandaranian Native cattle: A comparison with Holstein cattle, using ISSR marker (دانلود)
cloning and Expression of iranian Turkmen-thoroughbred horse follicle Stimulating hormone in pichia pastoris (دانلود)
polymorphism of myostatin gene in intron 1 and 2 and exon 3, and their associations with yearling weight, using PCR-RFLP and PCR-SSCP techniques in zel sheep (دانلود)
Genetic evaluation of carcass traits in Japanese quail using ultrasonic and morphological measurements (دانلود)
Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl (دانلود)
Association between Yearling Weight and Calpastatin and Calpain Loci  Polymorphism in Iranian Zel Sheep (دانلود)
Effect of Polymorphic Variants of GH, Pit1, and βLG Genes on Milk Production of Holstein Cows (دانلود)
Genetic Properties of Productive Traits in Iranian Native Fowl: Genetic Relationship between Performance and Egg Quality Traits (دانلود)
Association of genetic variants of ββ -lactoglobulin gene with milk production in a herd and a superior family of Holstein cattle (دانلود)
Polymorphism in prolactin and PEPCK-C genes and its association with economic traits in native fowl of Yazd province (دانلود)
Determination  of  economic  values  for  some  important  traits  in Moghani  sheep (دانلود)

836 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان