یافته های علمی

عنوانتولید چای تخمیری به و بررسی ویژگی‌های حسی، ضداکسایشی و پروفایل فنولی آن Title:  Production and evaluation of antioxidant activity, phenolic profile and sensory quality of quince fermented tea
نویسندگانیحیی مقصودلو، محسن اصغری‌قاجاری، صدیقه توسلی‌تالارپشتی  AuthorsYahya Maghsoudlou, Mohsen Asghari Ghajari, Sedigheh Tavasoli Talarposhti 
منبع یافتهطرح تحقیقاتی شماره شناسه  34-354-95 Finding sourceResearch project, No:  95-354-34
کلمات کلیدی: دمنوش به، ترکیبات فنولیک، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، ارزیابی حسی، فعالیت ضد اکسایشی Keywords: Qiunce tea, Phenolic compounds, High performance liquid chromatography, Sensory evaluation, Antioxidant activity      
دانلود Download

عنوان: تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه صمغ بذر بالنگو (Lallemantia royleana) به همراه پلی‌وینیل‌الکل قابل استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی  Title: Production of biodegradable film based on Balangu seed gum (Lallemantia royleana) incorporating polyvinyl alcohol for use in food packaging  
نویسندگان: یحیی مقصودلو، مسلم صباغی، محبوبه کشیری  Authors: Yahya Maghsoudlou, Moslem Sabaghi, Mahboobeh Kashiri  
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  44-336-94 Finding source: Research project, No:  94-336-44
کلمات کلیدی: پلی‌وینیل‌الکل، رئولوژی، صمغ بذر بالنگو، فیلم، ویژگی‌های مکانیکی   Keywords: Polyvinyl alcohol, Rhelogy, Balangue seed gum, Film, Mechanical properties   
دانلود Download

عنوان: بررسی تاثیر بسته بندی های جاذب رطوبت بر عمر نگهداری قارچ خوراکی دکمه ای
Title: Investigation of moisture absorbers effect on shelf life of button mushroom
نویسندگان: یحیی مقصودلو، مسعود هاشمی شهرکی، مانا مشکور
Authors: Yahya maghsoudlo, Masoud hashemi shahraki, mana mashkour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 12-304-91
Finding source: Research project No:91-304-12
کلمات کلیدی: قارچ دکمه ای، بسته بندی فعال، جاذب رطوبت، روش سطح پاسخ، الگوریتم ژنتیک
Keywords: Button mushroom, Active packaging, Humidity absorber, response surface methodology, genetic algorithms
دانلود Download

عنوان: اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره سنبل الطیب بر افزایش عمر ماندگاری دانه کاج
Title: Effect of carboxy methyl cellulose edible coating containing valerian extract on shelf life of persian pine nut
نویسندگان: یحیی مقصودلو، راضیه رضوی
Authors: Yahya maghsoudlou, Razie Razavi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 73-314-92
Finding Source: Research Project No: 92-314-73
کلمات کلیدی: دانه کاج، پوشش خوراکی، کربوکسی متیل سلولز، سنبل الطیب، اکسیداسیون چربی
Keywords: pine nut, edible coating, carboxy methyl cellulose, valerian, lipid oxidation
دانلود Download

444 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان