یافته های علمی

 عنوان: تغذیه گاوهای شیری

تالیف: پروفسور مک کالو

مترجم: علی اصغر اسلمی نژاد، سعید حسنی

Feeding_Dairy_Cows_1

عنوان: مدیریت گله بزرگ گاوهای شیری

تالیف: اچ اچ ون هورن، سی جی ویل کاکس

مترجمان: دکتر عباسعلی ناصریان، دکتر نیما فرزانه، دکتر سعید حسنی، دکتر مسلم باشتنی

Larg_Dairy_Herd_Management_1

عنوان: فیزیولوژی تولید مثل

مترجمان: دکتر مسعود هاشمی، دکتر سعید حسنی

Reproductive_Physiology_1

عنوان: روش های برآورد مولفه واریانس

مترجمان: سعید حسنی، رضا حلبیان

Variance_Components_1

645 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان