یافته های علمی

عنوانتعیین مسمومیت حاد آفت‌کش دانیتول و اثر مسمومیت مزمن آن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلبول‌های قرمز ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)  TitleDetermination of danitol acute toxicity and its chronic effects on erythrocyte antioxidant related enzymes activity in common carp (Cyprinus carpio)  
نویسندگانمحمد مازندراني، ولی‌اله جعفری، سيد‌مرتضي حسيني، ملیکا قلیچ‌پور  Authors: Mohammad Mazandarani, Valiollah Jafari, Seyyed Morteza Hoseini, Melika Ghelichpour
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  1-324-93 Finding SourceReport on Research with ID Number  93-324-1
کلمات کلیدی: دانیتول، استرس اکسیداتیو، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز  Keywords: Danitol, Oxidative stress, Superoxide dismutase, Catalase  
دانلود Download

عنوانبررسی خاصیت بیهوش‌کنندگی منتول و 1،8- سینئول در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و مقایسه آن با یوجینول- تعیین زمان بیهوشی و بهوش آمدن بر اساس مطالعات رفتاری  TitleDetermination of anesthetic efficacy of menthol and 1,8-cyneole on common carp (Cyprinus carpio) in comparison with eugenol- determination of induction and recovery time based on behavioral study  
نویسندگانمحمد مازندراني، سيدمرتضي حسيني  Authors: Mohammad Mazandarani, Seyyed Morteza Hoseini
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  26-337-94 Finding SourceReport on Research with ID Number  94-337-26
کلمات کلیدی: منتول، 1،8- سینئول، یوجینول، کپورمعمولی، بیهوشی Keywords: Menthol, 1,8-Cineole, Eugenol, Common carp, Anesthesia    
دانلود Download

عنوان: اثرات اسید بوتیریک و اسید پروپیونیک خوراکی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس شوری در ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus)   Title: Effects of dietary butyric acid and propionic acid on growth performance, survival rate and resistance against salinity stress in Caspian roach (Rutilus caspicus Yakovlev, 1870)
نویسندگانمحمد مازندراني، علی جافر نوده، محمد سوداگر، ولی‌اله جعفری، فرهاد بزی  Authors: Mohammad Mazandarani, Ali Jafar Nodeh, Mohammad Sudagar, Valiollah Jafari, Farhad Bazi  
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  27-337-94 Finding Source: Report on Research with ID Number  94-337-27
کلمات کلیدی: اسید پروپیونیک، اسید بوتیریک، رشد، کلمه خزری، استرس  Keywords: Propionic acid, Butyric acid, Growth, Caspian roach, Stress  
دانلود Download

عنوان:تاثیر آمونیاك بر نرخ بازماندگی، تغییرات بافتی و علائم بالینی بچه ماهیان کلمه (Rutlius caspicus)
Title:The effect of ammonia on the survival rate, histopathological changes and clinical signs of Caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings
نویسندگان:محمد مازندرانی، محمد سوداگر، حامد کلنگی میاندره، سجاد فتاحی، فاطمه خانی
Author(s):Mohammad Mazandarani, Mohammad Soudagar, Hamed Kolangi Miandare, Sajjad Fatahi, Fateme Khani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 77-314-92
Finding source:Report on Research with ID Number: 92-314-77
واژه های کلیدی:آمونیاك، علایم بالینی، بافت شناسی، خونشناسی
Keywords:Ammonia, Clinical signs, Histology, Haematology
دانلود Download

عنوان:بررسی انگل هاي محوطه شکمی ماهیان کپور معمولی ،(Cyprinus carpio)، سیم (Abramis brama) ، شگ ماهی زالون (Alosa caspia)، و شگ ماهی چشم درشت (Alosa saposchnikowi)، نواحی جنوب شرقی دریاي خزر
Title:Investigation of abdominal parasites of common carp (Cyprinus carpio), common bream (Abramis brama), Caspian shad (Alosa caspia) and big eyed shad (Alosa saposchnikowii) in southeast region of the Caspian Sea
نویسندگان:محمد مازندرانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، الهه نیازي، آمنه حسینی، عاطفه وطن خواه
Author(s):Mohammad Mazandarani, Abdolmajid Hajimoradloo, Elahe Niazi, Amene Hoseini, Atefe Vatankhah
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 78-314-92
Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-78
واژه های کلیدی:انگل هاي کرمی، دریاي خزر، ماهیان خوراکی
Keywords:Helminthic parasites, Caspian Sea, Edible fish
دانلود Download

عنوان: بررسی خاصیت بیهوش کنندگی و میزان تنش زایی عصاره نعنا در تاس ماهی ایرانی
Title: Study on anesthetic efficacy and stress generation of mentha extract in Persian sturgeon
نویسندگان: محمد مازندرانی، سید مرتضی حسینی، سید عباس حسینی، علی جافر نوده، محمد سوداگر، محمدرضا ایمانپور
Authors: Mohammad Mazandarani, Seyed Morteza Hoseini, Seyed abbas hoseini, Ali jafar nodeh, Mohammad Sudagar, Mohammad reza Imanpoor
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 158-314-92
Finding Source:Report on Research with ID Number 92-314-158
کلمات کلیدی: بیهوشی، تاس ماهی ایرانی، عصاره نعنا، عصاره میخک، تنش، کورتیزول
Keywords: Anesthetic, Persian sturgeon, Mentha extract, clove oil,stress, cortisol
دانلود Download

452 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان