یافته های علمی

عنوان: بررسی تغییرات زمانی و مکانی روی ترکیب صید مشتا در آب های ساحلی استان هرمزگان
Title: The effect of temporal and spatial variations on the catch community of pound net in Hormozgan waters
نویسندگان: سید یوسف پیغمبری، هادی رییسی، مسلم دلیری، مجتبی نادری،امیر علی مرادی نسب، احسان کامرانی، لیلا عبدلی
Authors: Seyed yousef peighambari, Hadi Raeisi, Moslem Daliri, Mojtaba Naderi, Amir Ali Moradinasab, Ehsan Kamrani, lilla Abdoli
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 27-306-91
Finding source: Research report No:91-306-27
کلمات کلیدی: خلیج فارس، مشتا، قشم، بندرعباس، تغییرات زمانی- مکانی،صید
Keywords: Persian gulf, Motta, qeshm, Temporal and spatial variations, catch
دانلود Download

629 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان