یافته های علمی

عنوان: بررسی فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین و نشاسته جو و ذرت فر‌آوری‌شده با سیستم نورفور 
Title: Evaluation of protein and starch degradation parameters of barely and corn processing using NorFor system 
نویسندگان: تقی قورچی، آمنه جمشیدی رودباري، فاطمه کاظمی، محسن سمیعی‌ زفرقندی  Authors: Taghi Ghoorchi, Ameneh Jamshidy Roodbary, Fatemeh Kazemi, Mohsen Samiei Zafarghandy
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  31-337-94 Finding Source: Research report No:  94-337-31
کلمات کلیدی: جو، ذرت، نورفور، تجزیه‌پذیری  Keywords: Barley, Corn, NorFor, Degradability  
دانلود Download

عنوان: بررسی فعالیت آنزیم های سلولاز در مایع شکمبه بره های پرواری کشتار شده در کشتارگاه
Title: Study of cellulase enzymes activities in rumen fluid of slaughtered fattening lambs
نویسندگان: تقی قورچی، فرانک دوستی
Authors: Taghi Ghoorchi, Faranak Dousti
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 121-314-92
Finding Source: Research Report No:92-314-121
کلمات کلیدی: کربوکسی متیل سلولاز، میکروکریستالین سلولاز، آنزیم، کشتار، فیستول شده، گوسفند
Keywords: Rumen, carboxymethyl-cellulse, microcrystalline, Enzymes, Slaughtered lambs, Fistulated sheep
دانلود Download

عنوان: اثر قارچ های پوسیدگی سفید بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای ضایعات کشاورزی
Title: Effect of Trametes versicolor and Pleurotus ostereatus fungi on chemical composition and degradability of rum in aldegradation of crops by-products 
نویسندگان: تقی قورچی، سید اسماعیل رضوی، هادی بهزاد، عطیه مهرابی، روح اله مستانی
Authors:  Taghi Ghoorchi,Seyed Esmaeil Razavi,Hadi Behzad, Atiyeh  Mehrabi ,Ruhollah Mastani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 52-306-91
Finding Source:Research project No: 91-306-52
کلمات کلیدی: قارچ پوسیدگی سفید، قارچ سفید رنگین کمان، قارچ صدفی، تجزیه پذیری، ضایعات کشاورزی
Keywords: Degradability,Trametes versicolor ,Pleurotusost reatus ,Fungi ,Straw 
دانلود  Download

411 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان