یافته های علمی

عنوان: مطالعه الگوی بیان ژن های ترپن سینتاز و لینالول سینتاز درگل و برگ اسطوخودوس در پاسخ به تنش شوری با استفاده از QRT-PCR
Title: Study on expression pattern of terpen synthase and linalool synthase genes in response to salt stress in leaf and flower of lavandula angustifolia l.by QRT-PCR
نویسندگان: حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، سارا خراسانی نژاد
Authors: Hassan soltanloo, Seyedeh sanaz ramezanpour, sara khorasaninejad
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 109-306-91
Finding source: Research No:91-306-109
کلمات کلیدی: اسطوخودوس، تنش شوری، لینالول سینتاز، ترپن سینتاز
Keywords: Lavender, salt stress, linalool synthase, terpene synthase
دانلود Download

عنوان: ارزیابی برخی صفات مورفوفنولوژیک ژنوتیپ های گیاه کینوا
Title: Evauation of some morphophenological traits in quinoa
نویسندگان: حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، معصومه صالحی، سید ابراهیم سیفتی
Authors: Hassan soltanloo, Seyedeh sanaz ramezanpoor, Masoome salehi, Seyed ebrahim seifati
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 166-314-92
Finding source: Research project No:92-314-166
کلمات کلیدی: کینوا، صفات موفوفنولوژیک، تجزیه خوشه ای، تجزیه به مولفه های اصلی
Keywords: quinoa, morphophenological traits, cluster analysis, principal component analysis
دانلود Download

452 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان