یافته های علمی

عنوانتأثیر سطوح مختلف پودر گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر عملکرد رشد و رنگ‌پذیری ماهی سوروم (Heros severum)     TitleEffect of different levels of Safflower powder (Carthamus tinctorius) on growth performance and coloration of severum (Heros severum)   
نویسندگانمحمد سوداگر، امین فرحی     AuthorsMohammad Sudagar, Amin Farahi  
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  74-336-94 Finding SourceResearch project  94-336-74 
کلمات کلیدی: گلرنگ، رشد، رنگ‌پذیری، سوروم     KeywordsSafflower, Growth, Colloration, Severum   
دانلود Download

عنوانمطالعات اولیه روی محافظت در برابر سرما (انجماد) در جنین‎ ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از یک دستورالعمل ترکیب و نفوذپذیری چند‌مرحله‌ای   Title: Preliminary studies on the cryopreservation of common carps (Cyprinus carpio) embryos by a stepwise permeability and incorporation protocol  
نویسندگانمحمد سوداگر، سعیده کیوانلو، محمد مازندرانی   AuthorsMohammad Sudagar, Saeide Keivanloo, Mohammad Mazandarani 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  141-314-92 Finding SourceResearch project  92-314-141 
کلمات کلیدی: مواد ضدانجماد، جنین ماهی کپور معمولی، گلیسرول، اتیلن‌گلیکول، استامید   Keywords: Cryoprotectant, Cyprinus carpio embryos, Glycerol, Ethylene glycol, Acetamide
دانلود Download

عنوان: مطالعات اولیه بر روی محافظت در برابر سرما در جنین‎های ماهی قزل‎آلای ‎رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)  Title: Preliminary studies on the cryopreservation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) embryos   
نویسندگان: محمد سوداگر، سعیده کیوانلو، عباسعلی حاجی‌بگلو  Authors: Mohammad Sudagar, Saeide Keivanloo, Abasali Hajibeglou  
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  1-291-90 Finding Source: Research project, 90-291-1 
کلمات کلیدی: قزل‎آلای رنگین‎کمان، جنین، سمیت، مواد ضدانجماد، نفوذپذیری   Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Embryo, Toxicity, Cryoprotectants, Permeability    
دانلود Download

عنوان: امکان پرورش و تولید انبوه لارو کولکس به عنوان غذای زنده در آبزی پروری
Title: Mass rearing of culex larvae as live food in aquaculture
نویسندگان: محمد سوداگر، رسول ملک نژاد، مریم حقی پور، حمیده ذکریایی
Authors: Mohammad sudagar, Rasool maleknezhad, Maryam haghipoor, Hamideh zakariaee
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 141-314-92
Finding Source: research project No:92-314-141
کلمات کلیدی: لارو کولکس، ترکیب شیمیایی بدن، زی توده
Keywords: culex larvae, Body biochemical composition, biomass
دانلود Download

582 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان