یافته های علمی

عنوان:بررسی کیفیت کمپوست طبیعی پلت شده با استفاده از ضایعات آشپزخانه اي، چمن هاي زده شده و برگ هاي ریخته شده درختان Title:An evaluation of quality of prepared natural pelletized compost using kitchen wastes, cut turf and collected autumn leaves
نویسندگان:حسین زارعی، محسن یزدانیان Author(s):Hossein Zarei, Mohsen Yazdanian
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه Finding source:Research report No: 91-306-94
واژه های کلیدی:کمپوست پلت شده، لارو پروتتیا، ضایعات آلی Keywords:Pelletized compost, Protaetia larva, Organic wastes
دانلود Download

عنوان: بررسی قابلیت های برخی گونه های علفی بومی منطقه گرگان به عنوان گیاهان چمنی
Title: An evaluation of some endemic species of cover plants and turfs for potential use in landscape in Gorgan area
نویسندگان: حسین زارعی، ابراهیم زینلی
Authors: Hossein Zarei, Ebrahim Zeinali
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 93-306-91
Finding Source: Research project No:91-306-93
کلمات کلیدی: چمن های بومی، فاضی سبز، سبزمانی
Keywords: Endemic species, Ground covers, Landscape use, Greenery
دانلود Download

437 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان