یافته های علمی

تاثیر دما روی سمیت تنفسی اسانس زیره سبز و رفتار حرکتی حشرات کامل (دانلود)
SIDE-EFFECTS OF THREE ACARICIDES ON THE PREDATORY MITE, PHYTOSEIULUS PERSIMILIS ATHIAS-HENRIOT (ACARI: PHYTOSEIIDAE)  UNDER LABORATORY CONDITIONS (دانلود)
Selectivity of Three Miticides to Spider Mite Predator, Phytoseius plumifer (Acari: Phytoseiidae) Under Laboratory Conditions (دانلود)
Study on persistence tests of miticides abamectin and fenproximate to predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acarina: Phytoseiidae) (دانلود)
 A preliminary study of the cleptoparasitic bees of the genus Coelioxys (Hymenoptera: Megachilidae) in northern Iran, with six new records (دانلود)
First record of Pediobius metallicus (Hym.: Eulophidae) from Iran (دانلود)
The tribe Osmiini (Hymenoptera: Megachilidae) in the north of Iran: new records and distributional data (دانلود)
Study of the tribe Anthidiini (Hymenoptera: Megachilidae) in northern Iran,  with the description of a new species (دانلود)
First data about cave spiders (Arachnida: Araneae) from Iran (دانلود)
Contribution to the knowledge of Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) in the Yazd province, Iran (دانلود)

505 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان