یافته های علمی

عنوان:ارتباط باورهای دینی و کارآفرینی  Title:Relationship Religious Beliefs and Entrepreneurship 
نویسندگان:یدالله سپهری Authors: Yadu'llah Sepehri
منبع یافتهطرح تحقيقاتي با شماره شناسه  16-354-95 Finding Source:Research Project Report No.  95-354-16
کلمات کلیدی: کارآفرينی، باورهای دینی، اقتصاد و آموزه‌های دینی   Keywords: Entrepreneur, Religious beliefs, Economics and religious teachings    
دانلود Download

عنوان:زیبایی هاي قیام عاشورا
Title:The Beauty of Ashura Uprising
نویسندگان:یداله سپهری
Authors: Yadu'llah Sepehri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه ۸۹-۲۷۹-۱
Finding Source:Research No: 89-279-1 GUASNR
کلمات کلیدی: امام حسین، کربلا، انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح طلبی
Keywords: Imam Hussein in Karbala, The Islamic Revolution, Enjoining the good and forbidding the evil, Reform
دانلود Download

عنوان: تحولات فکری پیش از انقلاب
Title:Thought Developments in Iran before the Revolution
نویسندگان:یداله سپهری
Authors: Yadu'llah Sepehri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه ۸۹-۲۷۹-۲
Finding Source:Research No: 89-279-2 GUASNR
کلمات کلیدی: اصلاح‌طلب، غرب‌گرایی، ناسیونالیسم، مارکسیسم
Keywords: Reformist, Westorientation, Nationalism, Marxism
دانلود Download

462 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان