یافته های علمی

عنوان:تاثیر رویشگاه و ارتفاع از سطح دریا بر ت نوع ژنتیکی گونه راش شرقی با استفاده از نشانگرهاي ایزوآنزیمی و RAPD
Title:Effect of the site and height from sea level on genetic diversity of Fagus orientalis Lipsky by Isoenzyme and RAPD markers
نویسندگان:داوود آزادفر، زهره سعیدي
Author(s):Davoud Azadfar, Zohre Saeedi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 77-306-91
Finding source:Report on Research with ID Number: 91-306-77
واژه های کلیدی:ارتفاع، تنوع ژنتیکی، راش شرقی، رویشگاه، نشانگر
Keywords:Genetic diversity, Elevation, Markers, Oriental beech, Site
دانلود Download

520 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان