یافته های علمی

عنوان: شبیه‌سازی تاثیر سناریوهای مختلف اصلاحی مرتع بر میزان تبخیر و تعرق گیاهان (مطالعه موردي: حوزه آبخيز گرگانرود- استان گلستان)   Title: Simulation of the effects different rangeland improvements scenarios on evapotranspiration of Case study: Gorganroud Watershed-Golestan-Iran 
نویسندگان:مژگان‌سادات عظيمي، سمانه محضری، محدثه زادسر Author(s): Mojgansadat Azimi, Samane Mahzari, Mohadeseh Zadsar 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  65-324-93 Finding source: Report on Research with ID Number  93-324-65
واژه های کلیدی:عمليات اصلاحي مرتع، مدل SWAT، برنامه SUFI-2، سناريو بيومکانيکي، مديريت چرا   Keywords: Rangeland improvement, SWAT model, SUFI-2 software, Bio-mechanical scenario, Grazing management    
دانلود Download

عنوان:مکان یابی و اولویت بندي مناطق مناسب جهت مطالعات پخش سیلاب با استفاده از GIS و ساختار تصمیم گیری AHP (مطالعه موردي: حوزه آبخیز گرگانرود- استان گلستان)
Title:Locating and prorating of appropriate area for floodwater spreading using GIS and AHP (Case study: Gorganrud Watershed-Golestan-Iran)
نویسندگان:مژگان سادات عظیمی، غلامرضا رهبر، شهروز منصوري
Author(s):Mojgan Sadat Azimi, Gholam Reza Rahbar, Shahrooz Mansouri
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 12-314-92
Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-12
واژه های کلیدی:اصلاح مراتع، پخش سیلاب، تغذیه آب هاي زیر زمینی، حوزه آبخیز گرگانرود
Keywords:Rangeland improvement, Floodwater spreading, Gorgan Rud watershed, Groundwater recharge
دانلود Download

381 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان