یافته های علمی

عنوان: توابع کاپولا و کاربرد آنها در تعیین دوره بازگشت‌های دومتغیره جریان سیل (دبی پیک و حجم)  Title: Copula functions and their application in the bivariate return period of flood (peak flow and volume)  
نویسندگان: عبدالرضا بهره‌مند، زینب افشاری‌پور  Author(s): Abdolreza Bahremand, Zeynab Afsharypour 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  63-324-93 Finding source: Research Report No.  93-324-63
واژه های کلیدی: تحلیل فراوانی سیلاب، کاپولا، دوره بازگشت، توابع توزیع چندمتغیره  Keywords: Flood frequency analysis, Copula, Return period, Multivariate distribution functions   
دانلود Download

عنوان:تهیه ي نرم افزار آموزشی محاسبه ي پروفیل سطح آب رودخانه
Title:Preparation of an educational software for calculating water surface profiles in rivers
نویسندگان:عبدالرضا بهره مند، پروانه حاتمی گل مکانی
Author(s):Abdolreza Bahremand, Parvaneh Hatami Golmakani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 138-314-92
Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-138
واژه های کلیدی:نرم افزار اکسل، پروفیل سطح آب، روش گام به گام استاندارد، فرمول هندرسون
Keywords:Excel software, Water surface profile, Standard step by step method, Henderson formulaj
دانلود Download

537 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان