یافته های علمی

عنوان: اثر تاریخ کاشت بر قدرت بذر برداشت شده در گیاه خوراکی و دارویی آزی‏وش Title:Effect of sowing date on Azivash seed harvesting vigor (Jute mallow) as an edible and medicinal plant    
نویسندگان:محمدحسين قرباني، فرشيد قادري‌فر، محمد كيان‌بخت Author(s):Mohammad Hossein Ghorbani, Farshid Ghaderi-Far, Mohammad Kiyanbakht
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  161-314-92  Finding source: Research Project No.  92-314-161
واژه های کلیدی: آزي‌وش، تاريخ كاشت، قدرت بذر، منطقه گرگان    Keywords: Azivash (Corchorus olitorius L.), Sowing date, Seed vigor, Gorgan regional    
دانلود Download

عنوان: اثر تراکم و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه خوراکی و دارویی آزی‏وش  Title:The effect of plant density and irrigation intervals on edible and medicinal Azivash plant (Corchorus olitorius L.) growth and yield  
نویسندگان:محمدحسين قرباني Author(s):Mohammad Hossein Ghorbani 
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  160-314-92 Finding source:Research Project Report No.  92-314-160
واژه های کلیدی:آزی‌وش، رشد و عملکرد، تراکم بوته، دور آبیاری   Keywords: Azivash (Corchorus olitorius L.), Plant density, Irrigation interval, Growth and yield 
دانلود Download

عنوان: کاشت و برداشت گیاه آزي وش (Corchorus olitorius L.) و معرفی آن به عنوان یک گیاه خوراکی باارزش
Title:Azivash (Jews Mallow or Wild Okra) plant cultivation, harvesting and introducing it as a valuable food plant
نویسندگان:محمدحسین قربانی، فاطمه مهقانی
Author(s):Mohammad Hossein Ghorbani, Fatemeh Mahghani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 123-306-91
Finding source:Research No: 91-306-123 GUASNR
واژه های کلیدی:آزي وش، کاشت، برداشت، معرفی
Keywords:Azivash (corchorus olitorius L.), Cultivation, Harvest, Introduce
دانلود Download

372 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان