یافته های علمی

عنوان: بررسی اثر سطوح مختلف نانوسیلور پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی پس از نگهداری در فریزر   Title: Effect of Clinoptilolite Coated with Silver Nanoparticles on Meat Quality Attributes of Broiler Chickens During Cold Storage  
نویسندگان:  سیدرضا هاشمی، بهروز دستار، داریوش داودی  Author(s): Seyed Reza Hashemi, Behrouz Dastar, Dariush Davoodi 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  85-336-94 Finding source: Research report No:  94-336-85
واژه های کلیدی: نانوسیلور، کلینوپتیلولیت، کیفیت گوشت، جوجه گوشتی، زئولیت   Keywords: Broiler, Clinoptilolite, Nanosilver, Meat quality, Zeolite   
دانلود Download

عنوان:بررسی اثر سطوح مختلف نانوسیلور پوشش داده شده بر زئولیت بر رشد و سلامت جوجه هاي گوشتی
Title:The Impact of Different Levels of Silver Nano Particles Coated on Zeolite on Growth and Health of Broiler Chickens
نویسندگان:سیدرضا هاشمی، بهروز دستار، داریوش داودي، روح الله مستانی
Author(s):Seyed Reza Hashemi, Behrouz Dastar, Dariush Davoodi, Roholla Mastani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 164-314-92
Finding source:Research report No: 92-314-164
واژه های کلیدی:نانوسیلور، جوجه گوشتی، زئولیت، عملکرد، سیستم ایمنی
Keywords:Nanosilver, Broiler chickens, Zeolite, Performance, Immune system
دانلود Download

356 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان