یافته های علمی

عنوان:اثرات پروبیوتیک پریمالاك و مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، برخی پارامترهاي خ ونی، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس شوري بچه ماهیان کپور معمولی، کلمه، سفید و قزل آلاي رنگین کمان
Title:The effects of probiotic (primalac) and phytobiotic (sangrovit) on growth performance, some blood parameters, survival and resistance to salinity stress in Cyprinus carpio, Rutilus rutilus caspicus, Rutilus frisii kutum and Oncorhynchus mykiss fingerlings
نویسندگان:محمدرضا ایمان پور، زهرا روحی، زلیخا سلاقی
Author(s):Mohammad Reza Imanpoor, Zahra Roohi, Zoleykha Salaghi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 68-306-91
Finding source:Research report No: 91-306-68
واژه های کلیدی:پروبیوتیک، پریمالاك، سنگروویت، شاخص هاي رشد، مکمل گیاهی
Keywords:Probiotic, Primalac, Sangrovit, Growth performance, Phytobiotic
دانلود Download

477 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان