یافته های علمی

عنوان:  بررسی خصوصیات کانی‌شناسی توالی‌های لس- پالئوسول جهت بازسازی شرایط اقلیمی گذشته در طول یک شیب اکولوژیکی در بخشی از رسوبات لُسی شمال ایران Title: Investigating of mineralogical properties of loess-paleosol sequences to reconstruction of paleoclimate along an ecological gradient in some parts of loess deposits of northern Iran 
نویسندگان: فرهاد خرمالی، علی شهریاری، مریم موسوی دستنایی Author(s):  Farhad Khormali, Ali Shahriari, Maryam Mousavi Dastenaei
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  34-306-91 Finding source: Research project  91-306-34
واژه های کلیدی: توالی‌های لس- پالئوسول، محیط گذشته، پالئوپدولوژی، کانی‌شناسی، آق‌بند، نوده، مبارک‌آباد، نکا   Keywords:  Loess-paleosol sequences, paleoenvironment, paleopedology, micromorphology, clay mineralogy, Agh Band, Now Deh, Mobarak Abad, Neka
دانلود Download

عنوان:  ژئوشیمی رسوبات و مواد مادری غالب خاک‌ها در استان گلستان Title: Geochemistry of the major deposits and parent materials of the soils of Golestan Province 
نویسندگان: فرهاد خرمالی، آرش امینی  Author(s): Farhad Khormali, Arash Amini
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  81-283-89 Finding source: Research project  89-283-81
واژه های کلیدی: ژئوشیمی، لس، آبرفتی، کپه‌داغ، البرز شرقی Keywords: Geochemistry, Loess, Aeolian, Alluvial, Koppet Dagh, Eastern Alborz
دانلود Download

عنوان:تاثیر موقعیت و جهت شیب بر تکامل و خصوصیا ت میکرومورفولوژي خاك در اراضی شیب دار لسی توشن استان گلستان
Title:Effect of slope position and aspect on soil evolution and soil micromorphology on loess hillslopes of Toshan area, Golestan Province
نویسندگان:فرهاد خرمالی، فرشاد کیانی، ابراهیم محمدي
Author(s):Farhad Khormali, Farshad Kiani, Ebrahim Mohammadi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه33-306-91
Finding source:Research report No: 91-306-33
واژه های کلیدی:میکرومورفولوژي، جهت و موقعیت شیب، کانی شناسی
Keywords:Micromorphology, Slope aspect, Slope position, Clay mineralogy
دانلود Download

عنوان:بررسی تغییرات کربن آلی خاك در ارتباط با پارامترهاي توپوگرافی در اراضی لسی شیبدار توشن، استان گلستان
Title:Investigate the variability of soil organic carbon related to the topographic in parameters cultivated loess hillslopes of Toshan area, Golestan Province
نویسندگان:فرهاد خرمالی، صدیقه ملکی، فرشاد کیانی، علیرضا کریمی
Author(s):Farhad Khormali, Sedigheh Maleki, Farshad Kiani, Alireza Karimi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 8-296-90
Finding source:Research report No: 90-296-8
واژه های کلیدی:کربن آلی خاك، رگرسیون چندمتغیره، زمین آمار، ویژگی هاي توپوگرافی، شاخص خیسی
Keywords:Soil organic matter, Multiple linear regression, Geostatistic, Topography attribute, TWI
دانلود Download

546 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان