یافته های علمی

عنوان: بررسی کیفیت خاک تپه‌های باستانی استان گلستان Title: Study of Soil Quality in Archaeological Hills in Golestan 
نویسندگان: فرشاد کیانی Author(s): Farshad Kiani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  55-336-94 Finding source: Reserach project No:  94-336-55
واژه های کلیدی: تپه‌های باستانی، تکامل خاک، کانی‌شناسی، لس، استان گلستان   Keywords:  Archaeological hills, Clay mineralogy, Golestan province, Loess, Soil development     
دانلود Download

عنوان:تاثیر کوتاه‌مدت برخی کودهای آلی و زیستی بر شاخص‌های کیفیت خاک منطقه شصت‌کلاته Title: Short Term Effects of some Organic and Biologic Manure on Soil Quality Attributes in Shastkalateh Region
نویسندگان:فرشاد کیانی Author(s): Farshad Kiani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  31-306-91 Finding source: Research No:  91-306-31  GUASNR
واژه های کلیدی:قارچ ارابسکولار مایکورایزا، لس، کمپوست، ورمی‌کومپوست، کیفیت خاک، گلستان Keywords:  Loess soils, Arabescular mycorrhizal, Compost, Vermicompost, Soil quality, Golestan   
دانلود Download

عنوان:ارزیابی تغییر کاربري اراضی بر میزان فرسایش خاك منطقه توشن، استان گلستان
Title:Evaluation of Landuse Changes on Soil Erosion in Toshan, Golestan Province
نویسندگان:فرشاد کیانی، محترم جنت علیپور
Author(s):Farshad Kiani, Mohtaran Gannat Alipour
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 119-314-92
Finding source:Research No: 92-314-119 GUASNR
واژه های کلیدی:فرسایش، پوشش گیاهی، کاربري اراضی، توشن، لس
Keywords:Erosion, Landuse changes, Land cover, Toshan, Loess
دانلود Download

عنوان:ارزیابی فرسایش و رسوب اراضی لسی شرق استان گلستان با استفاده از کرت هاي اندازه گیري
Title:Evaluation of soil erosion and sediment using measurement plots in loess derived landforms of Golestan province
نویسندگان:فرشاد کیانی، ابوطالب قزلسفلو
Author(s):Farshad Kiani, Abutaleb Ghezelseflo
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه
Finding source:Research No: 90-298-13 GUASNR
واژه های کلیدی:لس، فرسایش، فرسایش پذیري خاك، معادله جهانی
Keywords:Loess, Erosion, Soil erodibility, USLE
دانلود Download

429 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان