یافته های علمی

عنوان:مطالعه بیان ژن‌های مرتبط با رشد (IGFI, IGFII, GH, MST و گرلین) و فعالیت آروماتازی (CYP19a,b) در دوره تکامل لاروی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)   Title:Study of growth related genes expression (MST, GH, IGFI, IGFII and Ghreline) and aromatase activity (CYP19a,b) during developmental period of zebra fish (Danio rerio)  
نویسندگان:حامد پاک‌نژاد، رقیه صفری، سید‌حسین حسینی‌فر، طیبه عنایت غلام‌پور  Author(s):Hamed Paknejad, Roghaieh Safari, Seyed Hossein Hosseinifar, Tayebeh Enayat Gholampour  
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  90-354-95 Finding source:Research Project, No.  93-354-90 
واژه های کلیدی:ژن‌های مرتبط با رشد (IGFI, IGFII, GH, MST و گرلین)، فعالیت آروماتازی (CYP19a,b)، آنتوژنی، ماهی زبرا دانیو   Keywords:Growth Gene expression (IGFI, IGFII, GH, MST and Ghrelin), Aromatase activity (CYP19a,b), Ontogeny, Danio rerio
دانلود Download

عنوان:ارزیابی میزان بیان ژن لایزوزایم، TNF و HSP70 دربافت کبد قزل آلاي رنگین کمان در مواجهه با پساب کارخانه کاغذسازي مازندران
Title:The Survey of lysozyme, TNF and HSP70 Gene expression in liver of the Rainbow Trout exposed with the pulp mill effluent of the Mazandaran’s manufactures
نویسندگان:حامد کلنگی میاندره، پیمان یاراحمدي، سیدعلی اکبر هدایتی، محمد مازندرانی، قاسم عسکري
Author(s):Hamed Kolangi Miandare, Peyman Yarahmadi, Seyyed Aliakbar Hedayati, Mohammad Mazandarani, Ghasem Askari
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه14-314-92
Finding source:Research project, No: 92-314-14
واژه های کلیدی:لایزوزایم، ب یان ژن، پروتئین هاي شوك حرارتی، فاکتور نکروزکننده تومور، پساب کارخانجات چوب و کاغذ
Keywords:Pulp mill effluent, Lysozyme gene, Tumor necrosis factor, Heat shock protein 70, Rainbow trout
دانلود Download

526 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان