یافته های علمی

عنوان:تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
Title:History and culture of Islamic civilization
نویسندگان:حسین محمدي، یداله سپهري
Author(s):Hossein Mohammadi, Yadu'llah Sepehri
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 3-279-89
Finding source:Research report No: 89-279-3
واژه های کلیدی:تاریخ، فرهنگ، تمدن، تمدن اسلامی، تجدد، تمدن غرب
Keywords:History, Culture, Civilization, Islamic civilization, Modernity, The west civilization
دانلود Download

332 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان