یافته های علمی

عنوان: مطالعه غلظت فلزات سنگین (سرب و جیوه) در بافت‌های کبد و کلیه لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی، European pond turtle، مطالعه موردی: مناطق توشن، ولاغوز و سیدمیران (استان گلستان)      Title: Study on heavy metals (Pb and Hg) concentration in liver and kidney tissues of European pond turtles, case study: Toshan, Valaghooz, Sedmiran (Golestan Province)
نویسندگان: سمیه نمرودی، حسن رضایی، سیده ملیحه حسینی، آنالیزا زاکارونی   Author(s):  Somayeh Namroodi, Hassan Rezaei, Seyyedeh Malihe Hoseini, Annalisa Zakaroni
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  19-336-94 Finding source: Report on research with ID number:  94-336-19
واژه های کلیدی: لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی، فلزات سنگین، استان گلستان   Keywords: European pond turtle, Heavy metal, Golestan Province     
دانلود Download

عنوان: بررسی ارتباط بین بارش و فراوانی ابتلا به سالمونلا در جوندگان مناطق روستایی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (استان گلستان)    Title: Survey on relation between precipitation and frequency of Salmonella infection in rural rodents using GIS (Golestan Province) 
نویسندگان: سمیه نمرودی، حمیدرضا کامیاب   Author(s): Somayeh Namroodi, Hamid Reza Kamyab 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  18-336-94 Finding source: Report on Research with ID Number  94-336-18
واژه های کلیدی: سالمونلا، جوندگان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان گلستان  Keywords: Salmonella, Rodent, GIS, Golestan Province      
دانلود Download

عنوان: بررسی فراوانی، سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از لاک‌پشت‌های برکه‌ای خزری در استان گلستان (مطالعه موردی: مناطق توشن، ولاغوز، شصت‌کلا و حسین‌آباد)   Title: Survey on frequency, serotypes and antibiotic resistant pattern of isolated Salmonella spp. from Caspian pond turtles in Golestan Province (Case study: Toshan, Valaghooz, Shastkola and Hosein Abad regions) 
نویسندگان: سمیه نمرودی، سیدرضا هاشمی، حمید استاجی، عزت‌الله قائمی  Author(s): Somayeh Namroodi, Seyed Reza Hashemi, Hamid Staji, Ezzatollah Ghaemi
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  17-336-94 Finding source: Report on Research with ID Number  94-336-17
واژه های کلیدی: لاک‌پشت برکه‌ای خزری، سالمونلا، استان گلستان  Keywords: Caspian pond turtles, Salmonella, Golestan Province    
دانلود Download

عنوان:بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب و جیوه) در بافت هاي کبد و کلیه شغال هاي طلائی (Canis aureus)، استان گلستان Title:Survey on bioaccumulation of heavy metals (Pb and Hg) in liver and kidney tissues of golden jackals (Canis aureus), Golestan Province
نویسندگان:سمیه نمرودي، حسن رضایی Author(s):Somayeh Namroodi, Hassan Rezaei
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 69-324-93 Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-69
واژه های کلیدی:شغال، فلزات سنگین، کبد، کلیه Keywords:Jackal, Heavy metals, Kidney, Liver
دانلود Download

عنوان:بررسی شیوع بیماري پارواویروس در شغال ها با استفاده از کیت ایمونوکروماتوگرافیک، استان گلستان Title:Survey on parvovirus prevalence in jackals by immunochromatographic kit, Golestan Province
نویسندگان:سمیه نمرودي، داوود میلانلو Author(s):Somayeh Namroodi, Davood Milanlou
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 67-324-93 Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-67
واژه های کلیدی:پارواویروس، شغال، کیت ایمینوکروماتوگرافیک Keywords:Parvovirus, Jackals, Immunochromatographic test kit
دانلود Download

عنوان:بررسی فراوانی ابتلاء به بیماري دیستمپر سگ ها در شغال هاي تلف شده بر اثر تصادف در جاده هاي استان گلستان
Title:Survey of canine distemper infection frequency in road killed jackals, Golestan Province
نویسندگان:سمیه نمرودي، داوود میلانلو
Author(s):Somayeh Namroodi, Davood Milanlou
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 68-324-93
Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-68
واژه های کلیدی:ویروس دیستمپر سگ ها، شغال، استان گلستان
Keywords:Canine distemper virus, Jackal, Golestan Province
دانلود Download

590 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان