یافته های علمی

عنوان: تخمین شرایط حاد آلودگی هوا ناشی از غلظت دی‌اکسید‌نیتروژن و دی‌اکسید‌گوگرد با استفاده از شبکه‌عصبی‌مصنوعی (مطالعه موردی: شهر تهران)   Title: Acute Condition of Air Pollution Estimation from Tehran City Due to the Nitrogen dioxide and Sulfur dioxide Using Artificial Neural Network  
نویسندگان: حسن رضائی، محمود توکلی  Author(s): Hassan Rezaei, Mahmud Tavakoli
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  77-337-94 Finding source: Report on Research with ID Number  94-337-77
واژه های کلیدی: دی‌اکسیدنیتروژن، دی‌اکسیدگوگرد، شبکه‌عصبی‌مصنوعی، شاخص کیفیت هوا   Keywords: Nitrogen dioxide, Sulfur dioxide, Artificial neural network, Air quality index 
دانلود Download

عنوان:بررسی کارایی نانوذرات رس در کاهش اثرات کشندگی برخی آلاینده هاي محیطی بر ماهی سفید دریاي کاسپین (Rutilus frisii kutum) Title:Evaluation of performance of clay nanoparticles in reducing lethality effects of some environmental pollutants on Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum)
نویسندگان:حسن رضائی، سیدعلی اکبر هدایتی، محمد فروهر واجارگاه، محمدجواد وثاقی Author(s):Hassan Rezaei, Seyed Aliakbar Hedayati, Mohammad Forouhar Vajargah, Mohammad Javad Vesaghi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 94-314-92 Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-94
واژه های کلیدی:اثرات کشندگی، دلتامترین، دیازینون، ماهی سفید، نانو رس Keywords:Lethal effects, Deltamethrin, Diazinon, Kutum, Nano clay
دانلود Download

عنوان:بررسی سمیت کشنده و عوارض هیستوپاتولوژِیک علف کش هاي بوتاکلر و پرتیلاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) Title:Survey of acute toxicity and histopathological effects of two herbicides Butachlor and Pertilacholre on common carp (Cyprinus carpio)
نویسندگان:حسن رضائی، سیدعلی اکبر هدایتی، محمد فروهر واجارگاه، احمد محمدي یل سویی، عبدالرضا جهانبخشی Author(s):Hassan Rezaei, Seyed Aliakbar Hedayati, Mohammad Forouhar Vajargah, Ahmad Mohammadi eel Soee, Abdolreza Jahanbakhshi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 93-314-92 Finding source:Report on Research with ID Number 92-314-93
واژه های کلیدی:بوتاکلر، پرتیلاکلر، اثرات کشنده و زیر کشنده، ماهی کپور Keywords:Butachlor, Pertilacholre, Lethal and Sub-lethal, Common Carp
دانلود Download

458 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان