یافته های علمی

عنوان: مطالعه بیان ژن‌های مرتبط با استرس در ماهی زبرا در مواجهه با کلریدکادمیوم  Title:Study of stress responses in zebrafish (Danio rerio) brood stock exposed to cadmium chloride     
نویسندگان:رقيه صفري، علی شعبانی، سیده‌ساناز رمضانپور، فاطمه واحدی‌امیری  Author(s): Roghieh Safari, Ali Shabani, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Fateme Vahedi Amiri 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  89-354-95 Finding source: Research report  95-354-89
واژه های کلیدی: ماهی زبرا، کادمیوم، پروتئین شوک حرارتی، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، بیان ژن Keywords: Zebrafish, Cadmium, HSP70, SOD, Cat, Gene expression   
دانلود Download

عنوان: تهیه کلکسیون باکتری‌های بیماری‌زای آبزیان با تاییدیه ژنتیکی (فاز اول آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا راکری) Title:Preparation of pathogenic bacteria collection of aquatics with genomic confirmation (Phase 1: Yersinia ruckeri and Aeromonas hydrophila)  
نویسندگان:رقيه صفري، عبدالمجید حاجی‌مرادلو، علی جافر نوده، سمیرا محمدیان، شبنم نژاد مقدم  Author(s): Roghieh Safari, Abdolmajid Hajimoradloo, Ali Jafar Nodeh, Samira Mohamadian, Shabnam Neghad Moghaddam 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  16-336-94 Finding source: Research report:  94-336-16
واژه های کلیدی: آئروموناس هیدروفیلا، یرسینیا راکری، قزل‌آلا، کپور، تاییدیه ژنتیکی  Keywords: Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri, Onchorhyncus mykiss, Cyprinus carpio, Genomic confirmation   
دانلود Download

عنوان:مطالعه آسیب هاي بافتی و بیان ژن HSP70 در بافت هاي کبد و آبشش تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تحت تاثیر دزهاي زیر کشنده سم اندوسولفان Title:Histopathological and HSP70 gene expression study in the liver and gill of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) exposed to sub lethal doses of endosolfan
نویسندگان:رقیه صفري، علی شعبانی، سیده ساناز رمضانپور، حامد کلنگی میاندره Author(s):Roghieh Safari, Ali Shabani, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Hamed Kolangi Miandareh
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 7-323-93 Finding source:Research report: 93-323-7
واژه های کلیدی:تاس ماهی ایرانی، سم اندوسولفان، پروتئین شوك حرارتی، بیان ژن، بافت شناسی Keywords:Persian sturgeon, Endosulfan, Heat shock protein, Gene expression, Histopathology
دانلود Download

403 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان