یافته های علمی

عنوان:ارزیابی تطبیقی پایداری کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی و نظام‌های متعارف تولید کشاورزی  Title: A Comparative Analysis of Entrepreneurial Agro-enterprises and Conventional Farming Systems 
نویسندگان:محمدشریف شريف‌زاده، غلامحسین عبدالله‌زاده Authors: Mohammad Sharif Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  46-336-94 Finding source: Research Report, No.  94-336-46
واژه های کلیدی: کشاورزی پایدار، ظرفیت‌های پایداری، کسب‌وکارهای کشاورزی، نظام‌های زراعی   Keywords: Sustainable agriculture, Sustainability capacities, Agro- enterprises, Farming systems 
دانلود Download

عنوان:رویکرد اخلاقی به توسعه کسب و کارهای کشاورزی: چالش‌ها و ابعاد Title: Ethical Approach to Agro-enterprise Development: Challenges and Dimensions
نویسندگان:محمدشریف شريف‌زاده، غلامحسین عبدالله‌زاده    Authors: Mohammad Sharif Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  45-336-94 Finding source: Research Report, No.  94-336-45
واژه های کلیدی: کسب‌وکار کشاورزی، اخلاق کسب‌وکار، آسیب‌شناسی اخلاقی، پدیدارشناسی، تحلیل خوشه‌ای  Keywords: Agro-enterprise, Enterprise Ethics, Ethical Diagnosing, Phenomenology, Cluster Analysis 
دانلود Download

عنوان:بررسی مسایل توسعه کسب وکارهاي خانوادگی در مناطق روستایی در استان گلستان Title: An Investigation of Development of Rural Family Enterprises in Golestan Province
نویسندگان:محمدشریف شریف زاده، مهنوش شریفی Authors: M.Sh. Sharifzadeh, M. Sharifi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 123-314-92 Finding source: RResearch Report, No 92-314-123
واژه های کلیدی: کارآفرینی روستایی، کسب وکار روستایی، کسب وکار خانوادگی، آسیب شناسی کیفی،تئوري بنیانی Keywords: Rural entrepreneurship, Rural enterprise, Family enterprise, Qualitative diagnosis, Grounded theory
دانلود Download

عنوان:شناسایی و اولویت بندي شیوه هاي کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزي Title: Identification and Priority-setting of Academic Entrepreneurship Mechanisms in Higher Agricultural Education
نویسندگان:محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده Authors: Mohammad Sharif Sharifzadeh, Gholam Hossein Abdollahzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 125-314-92 Finding source: Research Report, No 92-314-125
واژه های کلیدی: موسسات آموزش عالی کشاورزي، کارآفرینی دانشگاهی، پژوهش آمیخته، فن دلفی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی Keywords: Higher agricultural education institutions, Academic entrepreneurship, Mixed method research, Delphi technique, AHP
دانلود Download

عنوان:آسیب شناسی توسعه نظام هاي کشت تخصصی: مطالعه موردي نظام کشت توتون در استان مازندران Title: Diagnosing Development of Specialized Commodity Production Systems: Case of Tobacco Production in Mazandaran Province
نویسندگان:محمدشریف شریف زاده، عبدالحلیم کر، فرهاد شیرانی بیدآبادي Authors: M.Sh. Sharifzadeh, A. Kor, F. Shirani Bidabadi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 124-314-92 Finding source: Research Report, No 92-314-124
واژه های کلیدی: نظام زراعی، تولید کالاي تخصصی، نظام تولید توتون، پژوهش آمیخته، استان مازندران Keywords: Farming system, Specialized commodity production, Tobacco production system, Mixed methods research design, Mazandaran province
دانلود Download

عنوان:طراحی الگویی براي آموزش عالی کارآفرینانه کشاورزي Title: Designing a Model for Entrepreneurial Higher Agricultural Education System
نویسندگان:ابوالقاسم شریف زاده - مهنوش شریفی- سیدغلامرضا موسوي Authors: Aboulghasem Sharifzadeh, Mahnoosh Sharifi, Seyed Gholamreza Mousavi
منبع یافته:    طرح تحقیقاتی شماره شناسه 42-306-91 Finding source: Research Report, No 91-306-42
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزي، آموزش کارآفرینی، فن دلفی Keywords: Higher agricultural education, Entrepreneurship education, Delphi technique
دانلود Download

عنوان: آسیب شناسی رویکرد میان رشته اي در آموزش عالی کشاورزي: مورد ترویج و آموزش کشاورزي Title: Diagnosing Interdisciplinary Approach in Higher Agricultural Education: Case of Agricultural Extension and Education
نویسندگان: ابوالقاسم شریف زاده - عبدالرضا محمودي سراي Authors: Aboulghasem Sharifzadeh, Abdoulreza Mahmoudi-saray
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی شماره شناسه 44-306-91 Finding source: Research Report, No: 91-306-44
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزي، رهیافت میان رشته اي، ترویج و آموزش کشاورزي، تئوري بنیانی Keywords: Higher agricultural education, Interdisciplinary approach, Agricultural extension and education, Grounded theory
دانلود Download

عنوان: شناسایی و اعتبارسنجی نشانگرهاي کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزي Title: Identifying and Validating Indicators of Academic Entrepreneurship in Higher Agricultural Education
نویسندگان: ابوالقاسم شریف زاده - غلامحسین عبدالله زاده Authors: Aboulghasem Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 43-306-91 Finding source: Research Report, no 91-306-43
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزي، کارآفرینی دانشگاهی، نشانگر، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس Keywords:Higher agricultural education, Academic entrepreneurship, Indicator, AHP, TOPSIS
دانلود Download

عنوان:رابطه سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی در مناطق روستایی: مورد شهرستان زابل Title:Relationship of social capital and sense of place in rural areas: case of Zaboul County
نویسندگان:محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، علیرضا اژدرپور، مهنوش شریفی Author(s):Mohammad Sharif Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh, Alireza Azhdarpour, Mahnoosh Sharifi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 21-324-93 Finding source:Research Report, No. 93-324-21
واژه های کلیدی:مکان، تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی، خانوارهاي روستایی، شهرستان زابل Keywords:Place, Sense of place, Social capital, Rural households, Zabol county
دانلود Download

380 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان