یافته های علمی

عنوان:طراحی و ساخت شبیه‌ساز باران میدانی Title:Design and construction of a portable rainfall simulator
نویسندگان:واحدبردی شیخ – علی نجفی‌نژاد Author(s):Vahedberdi Sheikh - Ali Najafinejad
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  45-258-87 Finding source:Research No:  87-258-45  GUASNR
واژه های کلیدی:رواناب، فرسایش خاک، بارش، شبیه‌ساز باران Keywords:Runoff, Soil erosion, Rainfall, Rainfall simulator  
دانلود Download

عنوان:بررسی هدررفت عناصر غذایی عمده خاك با استفاده از باران ساز مصنوعی Title:Study of major soil nutrients loss using rainfall simulator
نویسندگان:واحدبردي شیخ، مسعود جعفري شلمزاري، اصغر فرج الهی Author(s):Vahedberdi Sheikh, Masoud Jafari Shalamzari, Asghar Farajollahi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 58-306-91 Finding source:Research No: 91-306-58 GUASNR
واژه های کلیدی:کاربري اراضی، عناصر غذایی، باران ساز، کچیک Keywords:Land use, Nutrients, Rainfall simulator, Kechik
دانلود Download

عنوان:پهنه بندي خطر فرسایش خاك در اراضی لسی شرق گلستان (مطالعه موردي: حوضه آبخیز کچیک) Title:Soil erosion risk zonation in Eastern Golestan loess hill slopes (Case study: Kechik catchment)
نویسندگان:واحدبردي شیخ، پوریا فضلی فرد، اصغر فرج الهی، مسعود جعفري شلمزاري Author(s):Vahedberdi Sheikh, Pouria Fazli Fard, Asghar Farajollahi, Masoud Jafari Shalamzari
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 59-306-91 Finding source:Research Project No. 91-306-59
واژه های کلیدی:کاربري اراضی، فرسایش، رواناب، شبیه ساز باران Keywords:Land use, Erosion, Runoff, Rainfall simulator
دانلود Download

375 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان