یافته های علمی

عنوان:بررسی تمایل به پرداخت جهت بازدید از جنگل کبودوال استان گلستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط  Title:Study of Willingness to Pay for Visiting Kabodwal Forest of Golestan Province with Contingent Valuation Method   
نویسندگان:فرهاد شیرانی بیدآبادی، سیده محدثه ضیایی، سارا ملک‌نیا  Author(s):Farhad Shirani Bidabadi, Seyedeh Mohadeseh Ziaei, Sara Maleknia
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  30-324-93 Finding source:Research report No:  93-324-30
واژه های کلیدی:جنگل کبودوال، تمایل به پرداخت، ارزشگذاری مشروط، ارزش تفریحی، ارزش حفاظتی، مدل لاجیت  Keywords:Kabodval Forest, Contingent valuation, Recreational value protective value, Willingness to pay, Logit model  
دانلود Download

عنوان:بررسی شاخص کیفیت زندگی در مناطق شهري و روستایی ایران Title:Investigating quality of Living Index in Rural and Urban Areas of Iran
نویسندگان:فرهاد شیرانی بیدآبادي، رامتین جولایی، سیده محدثه ضیائی Author(s):Farhad Shirani Bidabadi, Ramtin Joolaie, Seyedeh Mohadese Ziaei
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 60-314-92 Finding source:Research No. 92-314-60 GUASNR
واژه های کلیدی:شاخص کیفیت زندگی، مناطق روستایی، مناطق شهري، هزینه هاي غیر خوراکی Keywords:Quality of Living Index, Rural areas, Urban areas, Non-food expenditure
دانلود Download

عنوان:بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص تنوع غذایی DDI Title:Study of Food Security Situation in Rural and Urban Areas of Iran with Application of Diet Diversity Index
نویسندگان:فرهاد شیرانی‌بیدآبادی و سینا احمدی‌کلیجی Author(s):Farhad Shirani Bidabadi, Sina Ahmadi Keliji
منبع یافته:طرح تحقیقاتی  72-306-91 Finding source:Research Proposal  91-306-72
واژه های کلیدی:امنیت غذایی، شاخص تنوع غذایی، تغذیه، ایران Keywords:Food security, Diet diversity index, Nutrition, Iran
دانلود Download

373 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان