یافته های علمی

عنوان:بررسی بیان ژن هاي دخیل در تولید آنتوسیانین به منظور افزایش ارزش غذایی در برخی ارقام ایرانی سیب زمینی Title:Evaluation of gene expressions involved in anthocyanin production in some Iranian varieties of potato to increase the nutritive value
نویسندگان:احد یامچی، سعید نواب پور، مهدي عباسیان، ابوالفضل مازندرانی Author(s):Ahad Yamchi, Saeid Navabpour, Mahdi Abbasian, Abolfazl Mazandarani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 4-314-92 Finding source:Research project (92-314-4)
واژه های کلیدی:آنتوسیانین، مکان ژنی، سیب زمینی، تتراپلویید Keywords:Anthocyanin, Gene locus, Potato, Tetraploid
دانلود Download

418 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان