یافته های علمی

عنوان:بررسی تأثیر اندازه بذر و فاصله بین ردیف بر سرعت رشد اولیه، سرعت بسته شدن کانوپی و عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا در گرگان  Title: Investigating the effects of seed size and inter-row spacing on early growth and canopy closure rate, green pod and grain yield of faba bean in Gorgan  
نویسندگان: ابراهیم زینلی، افشین سلطانی، محمد خادم‌پیر، حسین ملکا  Author(s): Ebrahim Zeinali, Afshin Soltani, Mohammad Khadempir, Hossein Maleka 
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  42-324-93  Finding source: Research No:  93-324-42  GUASNR
واژه های کلیدی: اجزای عملکرد دانه، باقلا رقم برکت، تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ  Keywords: Barakat faba bean, Dry matter accumulation, Grain yield components, Leaf area index 
دانلود Download

عنوان:پارامتریابی مدل SSM براي شبیه سازي رشد و عملکرد ذرت در گرگان Title:Parameterization of SSM-Maize model for growth and yield Simulation in Golestan province
نویسندگان:ابراهیم زینلی، افشین سلطانی، محمد خادم پیر Author(s):Ebrahim Zeinali, Afshin Soltani, Mohammad Khadempir
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسنامه Finding source:Research No: 91-306-25 GUASNR
واژه های کلیدی:مدل سازي گیاهان زراعی، پارامتریابی، ذرت رقم سینگل کراس 704 ، مدل SSM Keywords:Crop simulation modeling, Parameterization, Corn SC 704, SSM model
دانلود Download

465 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان