یافته های علمی

عنوان: امکان سنجی افزایش دقت سنجنده مودیس با به کارگیري همزمان تصاویر ماهواره لندست در پایش سطح پوشش برف Title: The feasibility of increasing the accuracy of MODIS sensor by simultaneous use of Landsat images to estimate snow cover area
نویسندگان: خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی، میثم سالاري جزي، هدا ذوالفقارنژاد Author(s): Khalil Ghorbani, Mohammad Abdolhosseini, Meysam Salarijazi,Hoda Zolfagharnejad
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 61-336-94 Finding source: Resource project No: 94-336-61 GUASNR
واژه های کلیدی: استان گلستان، برف، داده کاوي، درخت تصمیم، لندست 8، مودیس Keywords: Snow cover percentage, MODIS sensor, Landsat 8, Decision tree models
دانلود Download

عنوان: تحلیل خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم در گرگان Title: The analysis of meteorological drought under the effect of climate change in Gorgan
نویسندگان: خلیل قربانی، ابوطالب هزارجریبی، مهدي ذاکري نیا، میثم سالاري جزي، محمد عبدالحسینی Author(s): Kh. Ghorbani, A. Hezarjaribi, M. Zakerinia, M. Salarijazi, M. Abdolhoseini
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه : 71-314-92 Finding source: Research Project No: 92-314-71
واژه های کلیدی: تغییراقلیم، خشکسالی، گرگان، سیاپ، بارش Keywords: Climate change, Drought, Gorgan, SIAP, Precipitation
دانلود Download

عنوان: بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان Title: The Effect of Climate Change on Water Requirement of Soybean in Gorgan
نویسندگان: خلیل قربانی، ابوطالب هزارجریبی، مهدي ذاکري نیا، حسین شریفان، موسی حسام Author(s): Kh. Ghorbani, A. Hezarjaribi, M. Zakerinia, H. Sharifan, M. Hesam
منبع یافته: قربانی، خلیل، هزارجریبی، ابوطالب، ذاکري نیا، مهدي، شریفان، حسین و حسام، موسی. 1392 . بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان. گزارش طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. Finding source: Ghorbani, Kh., Hezarjaribi, A., Zakerinia, M., Sharifan, H. and Hesam, M.2013. The Effect of Climate Change on Water Requirement of Soybean in Gorgan. Research Report, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural resources.
واژه های کلیدی: تغییر اقلیم، سویا، گرگان، عملکرد، نیاز آبی، تاریخ کاشت Keywords: Climate change, Soybean, Gorgan, Yield, Water requirement
دانلود Download

265 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان