یافته های علمی

عنوان: شناسایی عامل خشکیدگی شکوفه سیب و بلایت شاخه هاي آن در محوطه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان Title: Detection of blossom blight causal agent in apple at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources campus
نویسندگان: میثم تقی نسب درزي Author(s): Meysam Taghinasab-Darzi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه : 14-296-90 Finding source: scientific project N. 90-296-14
واژه های کلیدی: بلاست شکوفه، سیب،  P. viridiflava Keywords: Blossom blight, apple, Pseudomonas viridiflava, specific primer
دانلود Download

315 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان