یافته های علمی

عنوان:  بررسی اثر تنش خشکی متناوب بر عملکرد سویا (رقم کتول) Title: Investigation of the effect of intermittent water stress on soybean yield (Katoul variety)
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، امید جهان دیده، ابوطالب هزارجریبی Author(s): M. Zakerinia, O. Jahandideh, A. Hezarjaribi
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 65-336-94 Finding source: Research Project Report No. 94-336-65
واژه های کلیدی: تنش آبی، تنش دوره اي، رقم کتول، کم آبیاري، گیاه سویا Keywords: Ketol cultivar, Low irrigation, Periodic stress, Soybean plant, Water stress
دانلود Download

عنوان:  بررسی تأثیر توام تنش آبی دوره اي و شوري ناشی از آب دریاي خزر بر عملکرد پنبه Title: Investigation of Simultaneous effect of periodic water stress and salinity of Caspian Sea water on cotton yield
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، رقیه افشاري، محمدهادي پهلوانی Author(s): Mehdi Zakerinia, Roghayeh Afshari, Mohammad Hadi Pahlevani
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 64-336-94 Finding source: Report on Research with ID Number 94-336-64
واژه های کلیدی: آب شور، دریاي خزر، تنش آبی، پنبه Keywords: Salt water, Caspian Sea, Water stress, Cotton
دانلود Download

عنوان:  بررسی تأثیر هدایت الکتریکی آب زیرزمینی تثبیت شده بر میزان تبخیر از سطح خاك Title: Investigation of the effect of Electrical conductivity of fixed ground water on soil surface evaporation
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، سهیلا ابراهیمی، محمد عبدالحسینی، مریم باقري مقدم Author(s): Mehdi Zakerinia, Soheila Ebrahimi, Mohammad Abdolhoseini, Maryam Bagheri Moghaddam
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 35-324-93 Finding source: Report on Research with ID Number 93-324-35
واژه های کلیدی: سطح ایستابی کم عمق، جریان مویینگی، تبخیر، شوري خاك، عصاره اشباع Keywords: Shallow water table, Capillary flow, Evaporation, Soil salinity, Soil saturation extract
دانلود Download

عنوان:  بررسی اثر شوري هاي مختلف آب زیرزمینی ناشی از آب دریاي خزر بر مقادیر صعود نمک به منطقه ریشه Title: Investigation of different concentrations of groundwater of Caspian Sea on salt rising to root zone
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی، محمد عبدالحسینی، بهمن فکوري Author(s): M. Zakerinia, A. Hezarjaribi, Kh. Ghorbani, M. Abdolhoseini, B. Fakoori
منبع یافته:   طرح تحقیقاتی شماره شناسه 69-314-92 Finding source: 92-314-69
واژه های کلیدی: جریان مویینگی، سطح ایستابی، عصاره اشباع، پروفیل خاك، آهنگ تجمع نمک Keywords: Capillary flow, Saturated extraction, Soil profile, Salt accumulation rate, Water table
دانلود Download

عنوان:  بررسی بهره وري مصرف آب در تولید محصول با مدل گیاهی Aquacrop Title: Investigation of crop water productivity with Aquacrop model
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی، علی شرفی Author(s): M. Zakerinia, A. Hezarjeribi, Kh. Ghorbani, A. Sharafi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 56-306-91 Finding source: 91-306-56
واژه های کلیدی: مدل Aquacrop، آبیاري، تنش شوري، سویا، عملکرد دانه، عملکرد بوته  Keywords: Aquacrop model, Irrigation, Salinity, Soybean, Yield, Biomass yield
دانلود Download

عنوان:  امکان سنجی اندازه گیري خودکار رطوبت در حسگرهاي رطوبتی مدل IDRG Title: Investigation of feasibility of automatic soil moisture measuring with IDRG water content sensor
نویسندگان: مهدي ذاکري نیا، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی Author(s): M.Zakerinia, A. Hezarjaribi, Kh Ghorbani
منبع یافته:  ذاکري نیا مهدي، هزارجریبی ابوطالب، قربانی خلیل، بررسی امکان سنجی اندازه گیري خودکار رطوبت در حسگرهاي رطوبتی. گزارش طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. Finding source: Zakerinia, M., Hezarjaribi, A., Ghorbani, Kh. 2013. Investigation of feasibility of automatic soil moisture measuring with IDRG water content sensor. Research Report, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
واژه های کلیدی: حسگر، رطوبت، روش انعکاس سنجی زمانی Keywords: Sensor, water content, time domain reflectometory
دانلود Download

368 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان